Wydarzenia (zajawki artykułów)

Co to jest GIS? - Czytaj całość

Nie wypra­cow­ano doty­chczas jed­nej uni­w­er­sal­nej definicji sys­temów infor­ma­cji geograficznej ponieważ sze­roki jest zakres jaki obe­j­mują, ist­nieją różné ich rodzaje, mają różné przez­nacze­nie i speł­ni­ają różné funkcje. Różny jest też zestaw narzędzi jakimi operują.

Co to jest GIS? - Czytaj całość

Projekt GIS - Czytaj całość

Opra­cow­anie każdego pro­jektu GIS składa się z kilku etapów dla których punkt wyjś­cia stanowi wyty­cze­nie celu (celów). Później następuje przy­go­towanie danych, co wymaga ich przetworzenia do postaci nada­jącej się do zas­tosowa­nia w GIS. Tak przy­go­towane dane mogą zostać wyko­rzys­tane w pra­cach anal­i­ty­cznych, w trak­cie których często zachodzi konieczność ich dodatkowego przetwarza­nia. Ostat­nim etapem jest prezen­tacja (wiz­ual­iza­cja) uzyskanych wyników w postaci map.

Projekt GIS - Czytaj całość

Lokalizacja nowego obiektu handlowego – jak znaleźć najlepszą? - Czytaj całość

Jesteśmy obec­nie na etapie final­i­zowa­nia prac nad wypra­cow­aniem autorskiej metodyki poszuki­wa­nia opty­mal­nej lokaliza­cji nowego obiektu hand­lowego w wybranym obszarze. Opra­cowywana metodyka oparta jest na założe­niu, że najważniejszym czyn­nikiem, mają­cym wpływ na funkcjonowanie obiektu hand­lowego jest otocze­nie miejsca, w którym jest on zlokalizowany.

Lokalizacja nowego obiektu handlowego – jak znaleźć najlepszą? - Czytaj całość

Geomarketing cz. II. Segmentacja rynku - Czytaj całość

W geo­mar­ketingu jed­nym z kluc­zowych pojęć jest poję­cie seg­men­tacji. Seg­men­tacja może doty­czyć zarówno samego przed­siębiorstwa jak i rynku.

Z punktu widzenia anal­izy geo­mar­ketingowej szczegól­nie istotna jest rola seg­men­tacji rynku, która polega na podziale rynku na seg­menty. Można ją podzielić na seg­men­tację demograficzną i seg­men­tację geograficzną.

Geomarketing cz. II. Segmentacja rynku - Czytaj całość

Paginacja