Analizy środowiska i analizy terenu

Środowisko

Wykonu­jemy anal­izy doty­czące sze­roko pojętej prob­lematyki środowiska przy­rod­niczego z wyko­rzys­taniem sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS)

Anal­izy geo­mor­fom­e­tryczne i wiz­ual­iza­cje terenu

Wykonu­jemy anal­izy, które mają na celu zobra­zowanie i para­me­tryza­cję powierzchni terenu.

Anal­izy GIS w mod­e­lowa­niu hydrologicznym

Wykonu­jemy anal­izy pole­ga­jące na przy­go­towa­niu danych wejś­ciowych do mod­e­lowania różnego rodzaju zjawisk hydrologicznych.

Strate­giczne oceny odd­zi­ały­wa­nia na środowisko

Wykonu­jemy strate­giczne oceny odd­zi­ały­wa­nia na środowisko z wyko­rzys­taniem sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS).

Inwen­taryza­cje drzewostanu

Wykonu­jemy inwen­taryza­cję den­dro­log­iczną drze­wostanu, której efek­tem jest kom­plek­sowy zbiór infor­ma­cji doty­czą­cych drze­wostanu na danym obszarze.

GIS