Analizy środowiska i analizy terenu

Środowisko

Wykonu­jemy anal­izy doty­czące sze­roko pojętej prob­lematyki środowiska przy­rod­niczego z wyko­rzys­taniem sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS). Wykonu­jemy anal­izy i opra­cow­a­nia oparte o dane przestrzenne i zaawan­sowane metody mod­e­lowa­nia statystyczno-​przestrzennego, które umożli­wiają mod­e­lowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów.

MOD­E­LOWANIE ODWOD­NIENIAPLANOWANIE PRZE­BIEGU KANAL­IZA­CJI DESZCZOWEJ

Mod­elu­jemy sys­temy odwod­nienia i planu­jemy prze­biegi kanal­iza­cji deszc­zowej przy wyko­rzys­ta­niu opro­gramowa­nia GIS oraz mod­elu hydrodynamicznego.

ANAL­IZY GEO­MOR­FOM­E­TRYCZNEWIZ­UAL­IZA­CJE TERENU

Wykonu­jemy anal­izy, które mają na celu zobra­zowanie i para­me­tryza­cję powierzchni terenu.

WSPAR­CIE MOD­E­LOWA­NIA HYDROLOGICZNEGO

Wykonu­jemy anal­izy pole­ga­jące na przy­go­towa­niu danych wejś­ciowych do mod­e­lowania różnego rodzaju zjawisk hydrologicznych.

DANE/​ANALIZY/​MAPY Z DRONA

Pozysku­jemy dane z powi­etrza przy wyko­rzys­ta­niu tech­nologii bez­za­ło­gowych statków powi­etrznych (dronów). Zas­tosowanie tej tech­nologi pozwala na uzyskanie wyma­ganej infor­ma­cji w sposób szyb­szy, dokład­niejszy i tańszy niż tech­nolo­gie naziemne czy klasy­czne lotnicze.

WIELOKRY­TE­RI­ALNE ANAL­IZY LOKALIZACJI

Wykonu­jemy anal­izy mające na celu znalezie­nie opty­mal­nej lokaliza­cji, pole­gające na przeanal­i­zowa­niu równocześnie wszys­t­kich wyma­gań i wszys­t­kich czyn­ników warunk­u­ją­cych wybór lokalizacji.

STRATE­GICZNE OCENY ODD­ZI­AŁY­WA­NIA NA ŚRODOWISKO

Wykonu­jemy strate­giczne oceny odd­zi­ały­wa­nia na środowisko z wyko­rzys­taniem sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS).

INWEN­TARYZA­CJE DENDROLOGICZNE

Wykonu­jemy inwen­taryza­cję den­dro­log­iczną drze­wostanu, której efek­tem jest kom­plek­sowy zbiór infor­ma­cji doty­czą­cych drze­wostanu na danym obszarze.

GIS

GIS