Wydarzenia (zajawki artykułów)

Geomarketing cz. III. Modelowanie - Czytaj całość

Wyko­nanie rzetel­nej anal­izy geo­mar­ketingowej wymaga przeprowadzenia wielokry­te­ri­al­nego mod­e­lowa­nia przestrzenno-​statystycznego. W jego skład wchodzą wyko­rzysty­wane powszech­nie w świecie w tego typu anal­izach i przetestowane naukowo mod­ele, takie jak m. in.: model scoringowy (wskaźnikowy), model Huff’a, model regresyjny i model interpolacyjny.

Geomarketing cz. III. Modelowanie - Czytaj całość

Lokalizacja nowego obiektu handlowego – jak znaleźć najlepszą? - Czytaj całość

Jesteśmy obec­nie na etapie final­i­zowa­nia prac nad wypra­cow­aniem autorskiej metodyki poszuki­wa­nia opty­mal­nej lokaliza­cji nowego obiektu hand­lowego w wybranym obszarze. Opra­cowywana metodyka oparta jest na założe­niu, że najważniejszym czyn­nikiem, mają­cym wpływ na funkcjonowanie obiektu hand­lowego jest otocze­nie miejsca, w którym jest on zlokalizowany.

Lokalizacja nowego obiektu handlowego – jak znaleźć najlepszą? - Czytaj całość

Geomarketing cz. II. Segmentacja rynku - Czytaj całość

W geo­mar­ketingu jed­nym z kluc­zowych pojęć jest poję­cie seg­men­tacji. Seg­men­tacja może doty­czyć zarówno samego przed­siębiorstwa jak i rynku.

Z punktu widzenia anal­izy geo­mar­ketingowej szczegól­nie istotna jest rola seg­men­tacji rynku, która polega na podziale rynku na seg­menty. Można ją podzielić na seg­men­tację demograficzną i seg­men­tację geograficzną.

Geomarketing cz. II. Segmentacja rynku - Czytaj całość