Geomarketing cz. I. Co to jest? Do czego służy?

9 lat temu

Geo­mar­ket­ing jest to dziedz­ina, która inte­gruje inteligencję i warsz­tat geograficzny z zagad­nieni­ami wchodzą­cymi w zakres dyscy­pliny jaką jest marketing.

Pozwala dostar­czyć wiele ważnych infor­ma­cji wszędzie tam, gdzie przemieszczanie się, zagospo­darowanie przestrzenne, dys­try­bucja i sprzedaż są kluc­zowymi czyn­nikami wyboru lokalizacji.

Geo­mar­ket­ing wymaga zna­jo­mości geografii i badań rynkowych, jak również różnego rodzaju analiz i mod­e­lowa­nia. Naje­fek­ty­wniejszym i najlep­szym narzędziem, w którym pro­fesjon­alna anal­iza geo­mar­ketingowa może zostać przeprowad­zona są sys­temy infor­ma­cji geograficznej (GIS). Pozwalają one na inte­grację wszys­t­kich kry­ter­iów, ich przetworze­nie, zanal­i­zowanie i mod­e­lowanie, a w końcu na wiz­ual­iza­cję wyników w formie map cyfrowych, które są łatwe do zrozumienia.

dostepnosc pieszapotencjal ekonomicznynajkrotsza trasazasięg konkurencjipowiazania funkcjonalneintensywnosc reklamyliczba klientówModel Huff'apowiazania generatoryogolna sila nabywczapowierzchnia sprzedazowauzytkowanie terenuistniejąca lokalizacjasiec transportowa

Mod­e­lowanie opty­mal­nej lokaliza­cji jest szczegól­nie istotne pod­czas wprowadza­nia na rynek nowych pro­duk­tów (obiek­tów) w konkuren­cyjnym środowisku. Konieczne wtedy jest aby zrozu­mieć, która lokaliza­cja będzie opty­malna, biorąc pod uwagę rozkład liczby lud­ności, możli­wość dojazdu, wolne grunty, odd­zi­ały­wanie konkurencji itp. Taka złożona, wielokry­te­ri­alna anal­iza pozwala dokonać zrównoważonej decyzji w sprawie pożą­danej lokaliza­cji docelowej. Z mod­e­lowaniem lokaliza­cji związane jest także mod­e­lowanie for­matu np. sklepu czy banku, oraz asorty­mentu, pozwala­jące zmaksy­mal­i­zować ren­towność jednostki.

Pod­stawą, na której opiera się każda pro­fesjon­al­nie przeprowad­zona anal­iza geo­mar­ketingowa są różnego rodzaju anal­izy cząstkowe oparte o metody przestrzenno-​statystyczne. Ich zadaniem jest anal­i­zowanie różnego rodzaju kry­ter­iów mogą­cych wpły­wać na funkcjonowanie danego obiektu, a w kon­sek­wencji dostar­cze­nie infor­ma­cji na temat efek­ty­wności pro­jek­towanej, planowanej lub ist­niejącej dzi­ałal­ności. Kluc­zowe przy tym jest założe­nie, że w zasadzie każda dzi­ałal­ność gospo­dar­cza posi­ada swoje konkretne ulokowanie w przestrzeni. Czyli to cechy tej konkret­nej przestrzeni w dużym stop­niu deter­min­ują funkcjonowanie tej dzi­ałal­ności, oraz jakość tego funkcjonowania.

W zakres anal­izy geo­mar­ketingowej może wchodzić wiele różnego rodzaju analiz, a która anal­iza ostate­cznie zostanie zas­tosowana zależy od przed­miotu opra­cow­a­nia, jego celu i wyma­ganego zakresu oraz dostęp­nych danych. Trzeba przy tym pamię­tać, że poziom analiz geo­mar­ketingowych stale wzrasta, wraz ze wzrostem ilości i jakości danych oraz możli­wości opro­gramowa­nia do mod­e­lowa­nia i analiz przestrzenno-​statystycznych.

Geo­mar­ket­ing to dziedz­ina posi­ada­jąca ogromny potenc­jał. Szczegól­nie w Polsce gdzie jego wyko­rzys­tanie obec­nie jest bardzo niewielkie. Praw­dopodob­nie wynika to z niez­na­jo­mości tego rodzaju rozwiązań, oraz z niez­na­jo­mości narzędzie anal­i­ty­cznych, dzięki którym zaawan­sowana anal­iza geo­mar­ketingowa może zostać wykonana.