Model Huff’a – analiza konkurencji

9 lat temu

Model graw­itacji względ­nej Huff’a jest to jeden z najbardziej znanych i powszech­nie uznanych w świecie mod­eli ciąże­nia kon­sumen­tów do ośrod­ków handlowych.

Wyraża praw­dopodobieństwo wyboru danego miejsca zakupów spośród konku­ru­ją­cych ze sobą ośrodków.

Umożli­wia oblicze­nie praw­dopodobieństwa, że kon­sument zamieszkały we wskazanym regionie zrobi zakupy w danym sklepie.

Na pod­stawie mod­elu Huff’a możliwe są także inne obliczenia, takie jak:

- liczba kon­sumen­tów w regionie, która praw­dopodob­nie przemieści się do danego sklepu
- przewidy­wane wydatki, które zostaną wydane ze wskazanego regionu w danym sklepie
- całkowita sprzedaż w każdym sklepie w całym badanym obszarze
- udział w rynku każdego sklepu

Możli­wości zas­tosowa­nia tego mod­elu przed­staw­ione zostały na przykładzie anal­izy obszarów ciąże­nia sklepów wielkopowierzch­niowych w Jas­trzębiu Zdroju. Anal­iza ta opra­cow­ana została we współpracy z firmą WBDATA i doty­czyła oceny planowanego miejsca lokaliza­cji nowego sklepu wielkopowierzchniowego.

Ryc. Obszary ciąże­nia kon­sumen­tów porusza­ją­cych się pieszo do sklepów wielkopowierzch­niowych w Jas­trzębiu Zdroju wyz­nac­zone na pod­stawie mod­elu Huff’a.

Model Huff'a

Oprócz zasięgu obszarów odd­zi­ały­wa­nia, zas­tosowanie mod­elu Huff’a pozwala na określe­nie przewidy­wanej liczby klien­tów, przewidy­wanych wydatków oraz przewidy­wanego udzi­ału w rynku. Charak­terystyki te wylic­zono również dla mod­e­lowanego obszaru i przed­staw­iono poniżej.

Ocena rezul­tatów zas­tosowa­nia mod­elu wskazuje, że najwięk­szy obszar odd­zi­ały­wa­nia kon­sumen­tów porusza­ją­cych się pieszo posi­ada jedyny hiper­mar­ket w obszarze anal­izy, czyli Car­refour. Kon­sek­wencją tego jest także jego dom­i­nacja w zakre­sie liczby klien­tów, przewidy­wanych wydatków i udzi­ału w rynku.

Przewidy­wana liczba klien­tów, którzy z praw­dopodobieńst­wem min­i­mum 50% będą klien­tami sklepu Xmarket1 wynosi 330. Jest to wartość niewiele mniejsza od medi­any dla całej grupy sklepów wielkopowierzch­niowych, która wynosi 386 os./sklep i dużo mniejsza od śred­niej, która wynosi 983 os./sklep.

Przewidy­wana liczba klien­tów wszys­t­kich sklepów wielkopowierzch­niowych wynosi ponad 18,6 tys. Wartość tą można utożsamiać z liczbą osób, które mają już wybrany prefer­owany przez siebie sklep. Ich pozyskanie przez Xmarket1 będzie znacznie trud­niejsze, od kon­sumen­tów „nieprzy­porząd­kowanych” do żad­nego sklepu.

Przewidy­wane wydatki mieszkańców obszaru objętego anal­izą we wszys­t­kich sklepach wielkopowierzch­niowych wyniosą razem 186,7 mln zł, przy czym w samym Xmarket13,3 mln zł. Wynika z tego, że Inwestor na star­cie może liczyć na to, że 1,7% wszys­t­kich wydatków, wydanych we wszys­t­kich sklepach wielkopowierzch­niowych, zostanie wydane w Xmarket1. Biorąc pod uwagę wszys­tkie wydatki w handlu detal­icznym w całym obszarze, odsetek dla Xmarket1 wynosi 0,3%.

Przewidy­wane wydatki mieszkańców obszaru objętego anal­izą we wszys­t­kich sklepach detal­icznych wyniosą razem 1,018 mld zł.

Udział w rynku danego sklepu równy jest łącznej spodziewanej sprzedaży danego sklepu podzielonej przez łączną sprzedaż wszys­t­kich sklepów. Udział Xmarket1 w całym rynku, sza­cow­anym na ponad 1 mld zł, przewiduje się na poziomie 0,32%. Udział wszys­t­kich sklepów wielkopowierzch­niowych w rynku przewiduje się zaś na 18,33%.