Informacje o firmie

Doświad­cze­nie

Posi­adamy doświad­cze­nie w wykony­wa­niu różnego rodzaju opra­cowań i analiz, takich jak m. in. :

 • Kon­cepcja roz­woju sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (na zlece­nie Urzędu Miasta Inowrocławia)
 • Klasy­fikacja odcinków dróg ze względu na bez­pieczeństwo (na zlece­nie Zarządu Dróg, Zie­leni i Trans­portu w Olsztynie)
 • Anal­iza obszaru „Planu mobil­ności Kliny” w zakre­sie uwarunk­owań parkowa­nia (na zlece­nie Zarządu Dróg Pub­licznych w Krakowie)
 • Pro­jekty docelowej sieci dro­gowej Nadleśnictw: Łąck (na zlece­nie Nadleśnictwa Łąck), Piaski (na zlece­nie Nadl. Piaski), Syców (na zlece­nie Nadl. Syców), Babki (na zlece­nie Nadl. Babki), Grodzisk (na zlece­nie Nadl. Grodzisk), Góra Śląska (na zlece­nie Nadl. Góra Śląska), Przed­borów (na zlece­nie Nadl. Przed­borów), Knyszyn (na zlece­nie Nadl. Knyszyn), Rzepin (na zlece­nie Nadl. Rzepin), Konin (na zlece­nie Nadl. Konin), Grodziec (na zlece­nie Nadl. Grodziec), Płaska (na zlece­nie Nadl. Płaska), Sokołów (na zlece­nie Nadl. Sokołów), Brynek (na zlece­nie Nadl. Brynek) i Wałbrzych (na zlece­nie Nadl. Wałbrzych).
 • Mapa i baza danych GIS inwest­y­cji dro­gowych w wojew­ództwie pod­karpackim (na zlece­nie Col­lect Con­sult­ing S.A.)
 • Model anal­izy potenc­jału lokaliza­cji restau­racji (na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.)
 • Ocena potenc­jału lokaliza­cji z wyko­rzys­taniem mod­elu anal­izy potenc­jału lokaliza­cji restau­racji (kilka­dziesiąt analiz, na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.)
 • Model anal­izy cen konkurencji (na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.)
 • Model oceny lokaliza­cji kon­cep­tów (na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.)
 • Anal­iza potenc­jału obszaru Pol­ski w celu szuka­nia tzw. białych plam i obszarów kani­bal­iza­cji (na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.)
 • Anal­iza pod wzglę­dem potenc­jału do lokaliza­cji placówek zakładów sportowych dla Warszawy i Poz­na­nia (na zlece­nie STS Star-​Typ Sport Sp. z o.o.)
 • Anal­iza potenc­jału lokaliza­cji sklepów spoży­w­czych w Katow­icach (na zlece­nie PSS SPOŁEM Katowice)
 • Zasięgi ciąże­nia wybranych cen­trów hand­lowych w Warsza­wie (na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.)
 • Baza obiek­tów gas­tro­nom­icznych w Polsce (na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.)
 • Mapa inter­ak­ty­wna źródeł niskiej emisji, zlokali­zowanych na tere­nie miasta Jastrzębie-​Zdrój (na zlece­nie Urzędu Miasta Jastrzębie-​Zdrój)
 • Anal­iza w zakre­sie oceny potrzeb i wyko­rzys­ta­nia sys­temu infor­ma­cji geograficznej (GIS) we wszys­t­kich wydzi­ałach i biu­rach Mazowieck­iego Urzędu Wojew­ódzkiego (na zlece­nie Mazowieck­iego Urzędu Wojewódzkiego)
 • Plan gospo­darki niskoemisyjnej dla Gminy Grod­ków, Raporty mon­i­toringowe z real­iza­cji PlanuAktu­al­iza­cja Planu
 • Plan gospo­darki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy (na zlece­nie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach)
 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko Poli­tyki Eko­log­icznej Państwa 2030 pdf (na zlece­nie Min­is­terstwa Środowiska)
 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko Strate­gii Roz­woju Miasta Bytom 2020+ pdf (na zlece­nie Urzędu Miejskiego w Bytomiu)
 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko Planu gospo­darki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy (na zlece­nie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach)
 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko planu gospo­darki niskoemisyjnej dla gminy Grod­ków (na zlece­nie Urzędu Miejskiego w Grodkowie)
 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko Pro­gramu Roz­woju Gminy Kar­czmiska na lata 20152022 (na zlece­nie Urzędu Gminy Karczmiska)
 • Anal­iza zmian w zagospo­darowa­niu przestrzen­nym gminy Nowogród Bobrza­ński w lat­ach 20142018 (na zlece­nie Bur­mistrza Gminy Nowogród Bobrzański)
 • Mod­uły kursu z zakresu teorii analiz przestrzen­nych (przez­nac­zonego dla pra­cown­ików Urzędu Marsza­łkowskiego Wojew­ództwa Zachod­niopo­morskiego – na zlece­nie vm​.pl)
 • Mate­ri­ały szkole­niowe doty­czące wyko­rzys­ta­nia GIS w oce­nach odd­zi­ały­wa­nia na środowisko (na zlece­nie WB Data)
 • Anal­iza i wiz­ual­iza­cja w naukach o ziemi (szkole­nie stu­den­tów – na zlece­nie Wydzi­ału Nauk o Ziemi Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katowicach)
 • Wprowadze­nie do GIS (szkole­nie stu­den­tów – na zlece­nie Wydzi­ału Biologii i Ochrony Środowiska Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katowicach)
 • Szkole­nia w zakre­sie obsługi pro­gramu QGIS m.in. pra­cown­ików Odd­zi­ału Małopol­skiego ARMiR , Śląskiego Urzędu Wojew­ódzkiego i WODGiK w Rzes­zowie (na zlece­nie WB Data)

Aktu­alne prace

 • Inwen­taryza­cja zbiorów danych dla Miasta Rzes­zowa w ramach pro­jektu „Adap­tacja kon­cepcji Urban Lab w Rzes­zowie” (na zlece­nie Urzędu Miasta Rzeszowa)
 • Opra­cow­anie kon­cepcji budowy trasy rowerowej Gliwice-​Gierałtowice (na zlece­nie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)
 • Anal­iza odwod­nienia pasów dro­gowych na tere­nie dziel­nicy Włochy (na zlece­nie Urzędu m. st. Warszawa)
 • Aktu­al­iza­cja inwen­taryza­cji wyrobów zaw­ier­a­ją­cych azbest oraz opra­cow­anie pro­gramu usuwa­nia azbestu na tere­nie Gminy Połczyn-​Zdrój (na zlece­nie Urzędu Miejskiego w Połczynie-​Zdroju)