Informacje o firmie

Doświad­cze­nie

Posi­adamy doświad­cze­nie w wykony­wa­niu różnego rodzaju opra­cowań, analiz i kon­cepcji, takich jak m. in. :

ZAGOSPO­DAROWANIE PRZESTRZENNE:

 • Wyko­nanie eksper­tyzy doty­czącej sposobu rozwiąza­nia prob­lemu związanego z zale­waniem ulic w Białym­stoku w rejonie placu im. Witolda Antonow­icza (na zlece­nie Urzędu Miejskiego w Białystoku).
 • Kon­cepcja odprowadza­nia wód deszc­zowych i roz­topowych na osied­lach Góry i Ciechomice w Płocku (na zlece­nie Urzędu Miasta Płocka).
 • Kon­cepcja odwod­nienia terenu wraz z zagospo­darowaniem wód opad­owych i roz­topowych na tere­nie miejs­cowości Maków Nowy (na zlece­nie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew).
 • Anal­iza odwod­nienia pasów dro­gowych na tere­nie dziel­nicy Włochy (na zlece­nie Urzędu m. st. Warszawa).
 • Wyko­nanie przeglądu obszaru i granic Aglom­er­acji Opole (na zlece­nie Urzędu Miasta Opole).
 • Opra­cow­anie bazy danych przestrzen­nych doty­czą­cych Aglom­er­acji Oświęcim (na zlece­nie gmin wchodzą­cych w skład AO).
 • Opra­cow­anie Pro­gramu usuwa­nia azbestu i wyrobów zaw­ier­a­ją­cych azbest z terenu Gminy Miejskiej Cho­jnów na lata 20232032 (na zlece­nie Urzędu Miejskiego w Chojnowie).
 • Inwen­taryza­cja wyrobów zaw­ier­a­ją­cych azbest dla Gminy Pelplin (na zlece­nie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin).
 • Aktu­al­iza­cja inwen­taryza­cji bazy azbestowej dla Miasta Oświęcim wraz z wprowadze­niem zmian w bazie azbestowej (na zlece­nie Urzędu Miasta Oświęcim).
 • Aktu­al­iza­cja inwen­taryza­cji wyrobów zaw­ier­a­ją­cych azbest oraz opra­cow­anie pro­gramu usuwa­nia azbestu na tere­nie Gminy Połczyn-​Zdrój (na zlece­nie Urzędu Miejskiego w Połczynie-​Zdroju).
 • Anal­iza zmian w zagospo­darowa­niu przestrzen­nym gminy Nowogród Bobrza­ński w lat­ach 20142018 (na zlece­nie Bur­mistrza Gminy Nowogród Bobrzański).
 • Wyko­nanie inwen­taryza­cji naniesień na dzierżaw­ionych ter­e­nach atrak­cyjnych turysty­cznie oraz pomi­aru powierzchni tych terenów (na zlece­nie Nadleśnictwa Babki).

ODD­ZI­AŁY­WANIE NA ŚRODOWISKO:

 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko Poli­tyki Eko­log­icznej Państwa 2030 pdf (na zlece­nie Min­is­terstwa Środowiska) .
 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko pro­jektu doku­mentu pn.: Strate­gia roz­woju pon­ad­lokalnego Aglom­er­acji Kalisko-​Ostrowskiej do 2030 roku (na zlece­nie Biura Aglom­er­acji Kalisko-​Ostrowskiej).
 • Aktu­al­iza­cja strate­gicznej oceny odd­zi­ały­wa­nia na środowisko dla pro­jektu Strate­gii Zin­te­growanych Inwest­y­cji Tery­to­ri­al­nych Metropolii Krakowskiej na lata 20212027 (na zlece­nie Sto­warzyszenia Metropo­lia Krakowska).
 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko Strate­gii Roz­woju Miasta Bytom 2020+ pdf (na zlece­nie Urzędu Miejskiego w Bytomiu).
 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko Strate­gii roz­woju pon­ad­lokalnego gmin powiatu ryb­nick­iego na lata 20212030 (na zlece­nie Fun­dacji Kreaty­wny Śląsk).
 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko doku­mentu pn. Strate­gia Roz­woju Sub­re­gionu Północ­nego Wojew­ództwa Śląskiego na Lata 20212027, z per­spek­tywą do 2030 (na zlece­nie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej ).
 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko Planu gospo­darki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy (na zlece­nie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach).
 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko planu gospo­darki niskoemisyjnej dla gminy Grod­ków (na zlece­nie Urzędu Miejskiego w Grodkowie).
 • Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko Pro­gramu Roz­woju Gminy Kar­czmiska na lata 20152022 (na zlece­nie Urzędu Gminy Karczmiska).
 • Plan gospo­darki niskoemisyjnej dla Gminy Grod­ków, raporty mon­i­toringowe z real­iza­cji Planu i aktu­al­iza­cja Planu (na zlece­nie Urzędu Miejskiego w Grodkowie).
 • Plan gospo­darki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy (na zlece­nie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach).
 • Mapa inter­ak­ty­wna źródeł niskiej emisji, zlokali­zowanych na tere­nie miasta Jastrzębie-​Zdrój (na zlece­nie Urzędu Miasta Jastrzębie-​Zdrój).

ANAL­IZYKON­CEPCJE TRANSPORTOWE:

 • Kon­cepcja roz­woju sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (na zlece­nie Urzędu Miasta Inowrocławia)
 • Kon­cepcja budowy trasy rowerowej Gliwice-​Gierałtowice (na zlece­nie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)
 • Klasy­fikacja odcinków dróg ze względu na bez­pieczeństwo (na zlece­nie Zarządu Dróg, Zie­leni i Trans­portu w Olsztynie)
 • Anal­iza obszaru „Planu mobil­ności Kliny” w zakre­sie uwarunk­owań parkowa­nia (na zlece­nie Zarządu Dróg Pub­licznych w Krakowie)
 • Pro­jekty docelowej sieci dro­gowej Nadleśnictw: Łąck (na zlece­nie Nadleśnictwa Łąck), Piaski (na zlece­nie Nadl. Piaski), Syców (na zlece­nie Nadl. Syców), Babki (na zlece­nie Nadl. Babki), Grodzisk (na zlece­nie Nadl. Grodzisk), Góra Śląska (na zlece­nie Nadl. Góra Śląska), Przed­borów (na zlece­nie Nadl. Przed­borów), Knyszyn (na zlece­nie Nadl. Knyszyn), Rzepin (na zlece­nie Nadl. Rzepin), Konin (na zlece­nie Nadl. Konin), Grodziec (na zlece­nie Nadl. Grodziec), Płaska (na zlece­nie Nadl. Płaska), Sokołów (na zlece­nie Nadl. Sokołów), Brynek (na zlece­nie Nadl. Brynek) i Wałbrzych (na zlece­nie Nadl. Wałbrzych).
 • Mapa i baza danych GIS inwest­y­cji dro­gowych w wojew­ództwie pod­karpackim (na zlece­nie Col­lect Con­sult­ing S.A.)

ANAL­IZY GEOMARKETINGOWE:

 • Anal­iza potenc­jału obszaru Pol­ski w celu szuka­nia tzw. białych plam i obszarów kani­bal­iza­cji (na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.).
 • Model anal­izy potenc­jału lokaliza­cji restau­racji (na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.).
 • Ocena potenc­jału lokaliza­cji z wyko­rzys­taniem mod­elu anal­izy potenc­jału lokaliza­cji restau­racji (kilka­dziesiąt analiz, na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.).
 • Model anal­izy cen konkurencji (na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.).
 • Model oceny lokaliza­cji kon­cep­tów (na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.).
 • Zasięgi ciąże­nia wybranych cen­trów hand­lowych w Warsza­wie (na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.).
 • Baza obiek­tów gas­tro­nom­icznych w Polsce (na zlece­nie Sfinks Pol­ska S.A.).
 • Anal­iza pod wzglę­dem potenc­jału do lokaliza­cji placówek zakładów sportowych dla Warszawy i Poz­na­nia (na zlece­nie STS Star-​Typ Sport Sp. z o.o.).
 • Anal­iza potenc­jału lokaliza­cji sklepów spoży­w­czych w Katow­icach (na zlece­nie PSS SPOŁEM Katowice).

AUDYTSZKOLE­NIA GIS:

 • Anal­iza w zakre­sie oceny potrzeb i wyko­rzys­ta­nia sys­temu infor­ma­cji geograficznej (GIS) we wszys­t­kich wydzi­ałach i biu­rach Mazowieck­iego Urzędu Wojew­ódzkiego (na zlece­nie Mazowieck­iego Urzędu Wojewódzkiego).
 • Inwen­taryza­cja zbiorów danych dla Miasta Rzes­zowa w ramach pro­jektu „Adap­tacja kon­cepcji Urban Lab w Rzes­zowie” (na zlece­nie Urzędu Miasta Rzeszowa).
 • Mod­uły kursu z zakresu teorii analiz przestrzen­nych (przez­nac­zonego dla pra­cown­ików Urzędu Marsza­łkowskiego Wojew­ództwa Zachod­niopo­morskiego – na zlece­nie vm​.pl).
 • Mate­ri­ały szkole­niowe doty­czące wyko­rzys­ta­nia GIS w oce­nach odd­zi­ały­wa­nia na środowisko (na zlece­nie WB Data).
 • Anal­iza i wiz­ual­iza­cja w naukach o ziemi (szkole­nie stu­den­tów – na zlece­nie Wydzi­ału Nauk o Ziemi Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katowicach).
 • Wprowadze­nie do GIS (szkole­nie stu­den­tów – na zlece­nie Wydzi­ału Biologii i Ochrony Środowiska Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katowicach).
 • Szkole­nia w zakre­sie obsługi pro­gramu QGIS m.in. pra­cown­ików Odd­zi­ału Małopol­skiego ARMiR, Śląskiego i Opol­skiego Urzędu Wojew­ódzkiego, WODGiK w Rzes­zowie i Pol­s­kich Sieci Elek­troen­er­gety­cznych S.A. (na zlece­nie WB Data), Region­al­nej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warsza­wie (na zlece­nie RDOŚ w Warsza­wie) i PGNiG (na zlece­nie AGDONI).