Wydarzenia (zajawki artykułów)

Projekt GIS - Czytaj całość

Opra­cow­anie każdego pro­jektu GIS składa się z kilku etapów dla których punkt wyjś­cia stanowi wyty­cze­nie celu (celów). Później następuje przy­go­towanie danych, co wymaga ich przetworzenia do postaci nada­jącej się do zas­tosowa­nia w GIS. Tak przy­go­towane dane mogą zostać wyko­rzys­tane w pra­cach anal­i­ty­cznych, w trak­cie których często zachodzi konieczność ich dodatkowego przetwarza­nia. Ostat­nim etapem jest prezen­tacja (wiz­ual­iza­cja) uzyskanych wyników w postaci map.

Projekt GIS - Czytaj całość