Zacznij tutaj

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zaj­mu­jemy się anal­i­zowaniem i mod­e­lowaniem przestrzeni z wyko­rzys­taniem sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS).

Wykonu­jemy inwen­taryza­cje, anal­izy i kon­cepcje związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, anal­i­zowaniem, mod­e­lowaniem i wiz­ual­iza­cją danych geograficznych. Mod­elu­jemy sys­temy odwod­nienia. Przy­go­towu­jemy audyty w zakre­sie danych przestrzen­nych oraz przeprowadzamy szkole­nia w zakre­sie obsługi opro­gramowa­nia QGIS.

Posi­adamy wielo­let­nie doświad­cze­nie.

Aktualności (zajawki artykułów)