Zacznij tutaj

Infor­ma­cje o fir­mie DATAGIS​.PL TECH­NOLO­GIE GEOINFORMACYJNE

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zaj­mu­jemy się anal­i­zowaniemmod­e­lowaniem przestrzeni z wyko­rzys­taniem metod i tech­nik geoin­for­ma­cyjnych, w tym sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS).

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszej oferty doty­czącej przy­go­towa­nia różnego rodzaju opra­cowań, analiz, map i szkoleń. Zapraszamy również do przeglą­da­nia naszego bloga (najnowsze wpisy po prawej stronie), w którym prezen­tu­jemy przykłady różnego rodzaju opra­cowań i analiz.

Aktualności (zajawki artykułów)