Skontaktuj sie z nami!

Wydarzenia (zajawki artykułów)

Wielokryterialna analiza lokalizacji - Czytaj całość

Wielokry­te­ri­alna anal­izy lokaliza­cji (MCE, Multi – Cri­te­ria Eval­u­a­tion) ma na celu znalezie­nie opty­mal­nych miejsc do lokaliza­cji określonej dzi­ałal­ności np. usługowej/​mieszkaniowej/​przemysłowej.

Polega na jed­noczes­nym przeanal­i­zowa­niu wszys­t­kich czyn­ników wpły­wa­ją­cych i warunk­u­ją­cych wybór lokaliza­cji, celem pod­ję­cia decyzji o wyborze najbardziej odpowied­nich terenów.

Wielokryterialna analiza lokalizacji - Czytaj całość

Analizy dostępności transportowej - Czytaj całość

Anal­izy te mają na celu określe­nie dostęp­ności do danego obiektu lub miejsca z innych obiek­tów (miejsc). Możemy wyróżnić rodzaje tych analiz. Pier­wszy rodzaj to anal­izy sieciowe oparte o wek­torowy model danych (net­work analy­sis), które służą do określe­nie dostęp­ności w opar­ciu o istniejącą/​planowaną sieć komu­nika­cyjną. Drugi rodzaj to anal­izy tzw. kosztów przemieszcza­nia się, oparte o ras­trowy model danych..

Analizy dostępności transportowej - Czytaj całość

Analizy przestrzenne w SAGA GIS - Czytaj całość

W zakładce poświę­conej danym i szkole­niom zamieszc­zono infor­ma­cję na temat szkole­nia ANAL­IZY PRZESTRZENNESAGA GIS.

Pro­gram SAGA GIS (Sys­tem for Auto­mated Geo­sci­en­tific Analy­ses) jed­nym z czołowych w świecie pro­gramów przez­nac­zonych do zaawan­sowanych analiz i mod­e­lowa­nia przestrzen­nego. Jest przy tym w pełni kom­paty­bilny z innym – wiodą­cym pro­gramem GIS czyli QGIS (również typu open source). Możli­wości SAGA GIS przewyższają jed­nak znacznie możli­wości pro­gramu QGIS w zakre­sie analiz i mod­e­lowa­nia GIS danych rastrowych.

Analizy przestrzenne w SAGA GIS - Czytaj całość

Paginacja

Styl strony

Profil Facebook