Geomarketing cz. II. Segmentacja rynku

9 lat temu

W geo­mar­ketingu jed­nym z kluc­zowych pojęć jest poję­cie seg­men­tacji. Seg­men­tacja może doty­czyć zarówno samego przed­siębiorstwa jak i rynku.

Z punktu widzenia anal­izy geo­mar­ketingowej szczegól­nie istotna jest rola seg­men­tacji rynku, która polega na podziale rynku na seg­menty. Można ją podzielić na seg­men­tację demograficzną i seg­men­tację geograficzną.

Seg­men­tacja demograficzna – polega na podziale rynku na grupy naby­w­ców według takich kry­ter­iów, jak wiek, płeć, wyk­sz­tałce­nie, zawód, siła naby­w­cza, wyz­nanie, rasa, nar­o­dowość itp. Grupy te mogą wyma­gać odmi­en­nych pro­duk­tów lub odmi­en­nych pode­jść marketingowych.

Ryc. 1. Seg­men­tacja demograficzna.

siatka kwadratow

Źródło: opra­cow­anie własne.

Seg­men­tacja geograficzna – polega na podziale rynku na różné mniejsze jed­nos­tki geograficzne (obszary). Opiera się na założe­niu, że ludzie żyjący w określonej eko­nom­icznej i społecznej przestrzeni legi­t­y­mują się podob­nym stylem i poziomem życia, a przez to ujaw­ni­ają także podobną siłę naby­w­czą i struk­turę popytu.

Ryc. 2. Seg­men­tacja geograficzna.

segmentacja geograficzna

Źródło: opra­cow­anie własne.

Doświad­cze­nie wskazuje, że warto, a wręcz należy stosować różné kry­te­ria zarówno poje­dynczo jak i w kom­bi­nac­jach, tak aby znaleźć najlep­szy sposób na rozpoz­nanie struk­tury rynku. Pon­adto w niek­tórych przy­pad­kach opty­mal­nym rozwiązaniem jest zas­tosowanie kilku poziomów seg­men­tacji, czyli np. w pier­wszym etapie następuje podział rynku na więk­sze jed­nos­tki np. regiony lub powiaty (makroseg­men­tacja), w drugim etapie następuje podział wewnątrz wydzielonego wcześniej obszaru według innych kry­ter­iów (mikroseg­men­tacja).

Po zakończe­niu pro­cesu seg­men­tacji trzeba dokonać oceny atrak­cyjności poszczegól­nych seg­men­tów, a następ­nie wybrać te spośród nich, które będą obsługi­wane jako rynki docelowe.

Różné są pode­jś­cia co do zas­tosowa­nia seg­men­tacji rynku – firmy mogą w ogóle nie stosować seg­men­tacji, mogą dokony­wać seg­men­tacji całkowitej lub wybrać wyjś­cie pośred­nie. Pon­adto firma, która wyko­rzys­tuje seg­men­tację, może pod­jąć dzi­ałal­ność na jed­nym, kilku lub wszys­t­kich wydzielonych obszarach, uwzględ­ni­a­jąc różnice w potrze­bach i oczeki­wa­ni­ach klientów.