Analizy i modele transportowe

Transport

Wykonu­jemy anal­izy i mod­ele doty­czące sze­roko pojętej prob­lematyki trans­portowej z wyko­rzys­taniem sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS).

Anal­izy i mod­ele dostęp­ności transportowej

Wykonu­jemy anal­izy i mod­ele, które mają na celu określe­nie dostęp­ności trans­portowej danego obiektu lub miejsca z innych obiek­tów (miejsc) w opar­ciu o istniejącą/​planowaną sieć transportową.

Pro­jekty docelowej sieci dro­gowej nadleśnictw

Opra­cowu­jemy pro­jekty docelowej sieci dro­gowej nadleśnictw, zgod­nie z aktu­al­nymi wyma­gani­ami prawnymi i uwarunk­owa­ni­ami przy­rod­niczymi, gospo­dar­czymi i przeciwpożarowymi.

Klasy­fikacje dróg ze względu na bezpieczeństwo

Wykonu­jemy klasy­fikacje, które mają na celu określe­nie klas ryzyka indy­wid­u­al­nego, jakie ponosi poje­dynczy użytkownik dróg na odcinku drogi oraz klas ryzyka społecznego, określa­jącego poziom bez­pieczeństwa odcinków dróg.

GIS