Analizy i modele transportowe

Transport

Wykonu­jemy anal­izy i mod­ele doty­czące sze­roko pojętej prob­lematyki trans­portowej z wyko­rzys­taniem sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS).

PRO­JEKTY DOCELOWEJ SIECI DRO­GOWEJ NADLEŚNICTW

Opra­cowu­jemy pro­jekty docelowej sieci dro­gowej nadleśnictw, zgod­nie z aktu­al­nymi wyma­gani­ami prawnymi i uwarunk­owa­ni­ami przy­rod­niczymi, gospo­dar­czymi i przeciwpożarowymi.

ANAL­IZY DOSTĘP­NOŚCI TRANSPORTOWEJ

Wykonu­jemy anal­izy i mod­ele, które mają na celu określe­nie dostęp­ności trans­portowej danego obiektu lub miejsca z innych obiek­tów (miejsc) w opar­ciu o istniejącą/​planowaną sieć transportową.

KLASY­FIKACJE DRÓG ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŚŃTWO

Wykonu­jemy klasy­fikacje, które mają na celu określe­nie klas ryzyka, jakie ponosi poje­dynczy użytkownik dróg na odcinku drogi oraz klas ryzyka społecznego, określa­jącego poziom bez­pieczeństwa odcinków dróg.

GIS