Ocena konkurencji i obszaru oddziaływania

9 lat temu

Wyko­rzys­tu­jąc sys­temy infor­ma­cji geograficznej (ang. Geo­graphic Infor­ma­tion Sys­tem, GIS) przy­go­towal­iśmy anal­izę poka­zową doty­czącą oceny konkurencji i obszaru odd­zi­ały­wa­nia jako pod­stawy lokaliza­cji sklepu wielkopowierzch­niowego Ocena konkurencji i obszaru odd­zi­ały­wa­nia.

Anal­iza to wyko­nana została we współpracy z firmą WBDATA i wchodzi w zakres dziedziny zwanej geo­mar­ketingiem (ang. Mar­ket Research). Geo­mar­ket­ing służy do anal­i­zowa­nia i mod­e­lowa­nia dowol­nej części mar­ketingowego mixu, tj. PRO­DUKTU, CENY, PRO­MOCJIGRUPY DOCELOWEJ i ma na celu wyko­rzys­ta­nie lokaliza­cji geograficznej w pro­ce­sie planowa­nia i imple­men­tacji akty­wności rynkowych.

Geo­mar­ket­ing jest to dziedz­ina wciąż mało znana w Polsce, ale posi­ada­jąca ogromny potenc­jał, cią­gle ros­nący wraz ze wzrostem ilości i jakości danych oraz możli­wości opro­gramowa­nia. Przeprowad­zona w kon­tekś­cie konkret­nej przestrzeni geograficznej anal­iza danych o klien­tach, potenc­jale rynku i struk­turze firmy, dostar­cza cen­nych infor­ma­cji i wspo­maga pode­j­mowanie decyzji biz­ne­sowych w zakre­sie mar­ketingu, sprzedaży pro­duktu i obsługi klienta.

Więcej o rodza­jach analiz geomarketingowych