Analizy przestrzenne w SAGA GIS

8 lat temu

Pro­gram SAGA GIS (Sys­tem for Auto­mated Geo­sci­en­tific Analy­ses) jed­nym z czołowych w świecie pro­gramów przez­nac­zonych do zaawan­sowanych analiz i mod­e­lowa­nia przestrzennego.

Jest przy tym w pełni kom­paty­bilny z innym – wiodą­cym pro­gramem GIS czyli QGIS (również typu open source). Możli­wości SAGA GIS przewyższają jed­nak znacznie możli­wości pro­gramu QGIS w zakre­sie analiz i mod­e­lowa­nia GIS danych rastrowych.

SAGA GIS

Z definicji poję­cia Anal­izy przestrzenne (ang. spa­tial analy­sis) wynika, że są to anal­izy danych przestrzen­nych, które mają na celu ujawnie­nie lub uzyskanie nowej infor­ma­cji przestrzen­nej. Dane przestrzenne to dane doty­czące obiek­tów przestrzen­nych, w tym zjawisk i pro­cesów, zna­j­du­ją­cych się lub zachodzą­cych w przestrzeni, infor­ma­cja przestrzenna to zaś infor­ma­cja uzyski­wana w drodze inter­pre­tacji tych danych.

Dzięki zas­tosowa­niu różnych metod analiz przestrzen­nych użytkownik może wydobyć z posi­adanych danych niedostępną bez tych analiz infor­ma­cję o relac­jach ist­nieją­cych i zachodzą­cych między obiek­tami i zjawiskami przestrzen­nymi. Pon­adto może również ziden­ty­fikować pro­cesy zachodzące w cza­sie i przestrzeni, a także mod­e­lować ich prze­bieg. Cechą charak­terysty­czną metod analiz przestrzen­nych odróż­ni­a­jącą je od innych analiz jest to, że na otrzy­many wynik ich dzi­ała­nia zasad­niczy wpływ ma lokaliza­cja obiek­tów i zjawisk.

Pro­ce­dur anal­izy i przetwarza­nia danych może być tyle, ile jest prob­lemów geograficznych do rozwiąza­nia. To właśnie te pro­ce­dury odróż­ni­ają sys­temy infor­ma­cji geograficznej od innych sys­temów. Celem sys­temów GIS jest przetwarzanie i anal­iza danych geograficznych zarówno w ich aspekcie przestrzen­nym jak i nieprzestrzen­nym. Nato­mi­ast pro­ce­dury przetwarza­nia i anal­i­zowa­nia danych przestrzen­nych zaim­ple­men­towane w GIS są ściśle związane z algo­ryt­mami, które wyras­tają z metod geografii i kartografii.

Wymienione możli­wości charak­teryzują pro­gram SAGA GIS.