Obszary ciążenia (catchment area)

9 lat temu

Wywodzące się z lit­er­atury anglo­języ­cznej poję­cie catch­ment area pochodzi z hydrologi, gdzie oznacza obszar, z którego wody spły­wają do jed­nej rzeki czy jeziora (czyli zlewnię rzeczną).

Ta zasada dzi­ała­nia zna­j­duje odzwier­ciedle­nie w bada­ni­ach społeczno-​demograficzno-​ekonomicznych, gdzie pojęcie_​catch­ment area_​oznacza obszar ciąże­nia (obszar zasięgu, obszar oddziaływania).

Ist­nieje wiele przykładów dziedzin, w których wyz­naczane są obszary ciąże­nia, m. in.:

  • rejoniza­cja szkolna
  • obszar ciąże­nia szpitala
  • odd­zi­ały­wanie portu lotniczego
  • obszar obsługi sklepu wielkopowierzchniowego

W bada­ni­ach społeczno-​demograficzno-​ekonomicznych ist­nieje wiele sposobów wyz­nacza­nia i bada­nia catch­ment area. Należą do nich m. in.: poligony Thiessen’a, zlewnie cza­sowe i model Huff’a.

Ryc. Przykład catch­ment area – obszar ciąże­nia sklepów wyz­nac­zony w opar­ciu o ich dostęp­ność czasową.

catchment area

Użyteczność każdego ze sposobów wyz­nacza­nia catch­ment area zależy od celu anal­izy, posi­adanych danych i czasu dostęp­nego na wyko­nanie analizy.