Co to jest GIS?

11 lat temu

Nie wypra­cow­ano doty­chczas jed­nej uni­w­er­sal­nej definicji sys­temów infor­ma­cji geograficznej ponieważ sze­roki jest zakres jaki obe­j­mują, ist­nieją różné ich rodzaje, mają różné przez­nacze­nie i speł­ni­ają różné funkcje. Różny jest też zestaw narzędzi jakimi operują.

Naszym zdaniem istotę sys­temów infor­ma­cji geograficznej obrazuje definicja zawarta w opra­cow­a­niu Ken­netha E. Foote’a i Mar­garet Lynch pt. „ Geo­graphic Infor­ma­tion Sys­tems as an Inte­grat­ing Tech­nol­ogy: Con­text, Con­cepts, and Def­i­n­i­tions”. Wskazuje ona odnie­sioną przestrzen­nie, mającą spec­jalne przez­nacze­nie bazę danych jako zasad­niczy ele­ment GIS i do pracy z danymi odnosi poszczególne jego ele­menty. Defini­uje też charak­terysty­czne, odróż­ni­a­jące GIS od innych sys­temów cechy, takie jak:

  • wyko­rzys­tanie odniesienia przestrzen­nego jako zasad­niczego sposobu prze­chowywa­nia i udostęp­ni­a­nia danych,
  • inte­gracja auto­nom­icznych doty­chczas dyscy­plin, związanych z sze­roko rozu­mi­anymi naukami o ziemi i nie tylko,
  • pobieranie, prze­chowywanie, a przede wszys­tkim aktu­al­iza­cja danych,
  • tworze­nie wartości dodanej poprzez przetwarzanie danych w infor­ma­cję m.in. w wyniku wykony­wa­nia analiz geograficznych i mod­e­lowa­nia danych,
  • wiz­ual­iza­cja danych poprzez tworze­nie wynikowych map, raportów i planów.

Przed­miotowa definicja defini­uje GIS nie jako poje­dynczy kom­po­nent ale jako zestaw środ­ków, pozwala­jący na inte­grację samodziel­nych doty­chczas, pochodzą­cych z różnych dyscy­plin kom­po­nen­tów w celu osiąg­nię­cia zamier­zonego efektu. Całoś­ciowo zaś wskazuje na istotę sys­temów infor­ma­cji geograficznej jaką jest ich fun­da­men­talna rola we wspiera­niu pode­j­mowa­nia decyzji. Kładzie zaś nacisk na sam pro­ces, nie zaś na sprzęt czy opro­gramowanie. Zasad­niczym celem dzi­ała­nia GIS jest bowiem rozwiązanie konkret­nego prob­lemu, a geografia, rozu­mi­ana jako odniesie­nie przestrzenne, odgrywa rolę w prawie każdej decyzji którą podejmujemy.