Wydarzenia (zajawki artykułów)

Geomarketing cz. III. Modelowanie - Czytaj całość

Wyko­nanie rzetel­nej anal­izy geo­mar­ketingowej wymaga przeprowadzenia wielokry­te­ri­al­nego mod­e­lowa­nia przestrzenno-​statystycznego. W jego skład wchodzą wyko­rzysty­wane powszech­nie w świecie w tego typu anal­izach i przetestowane naukowo mod­ele, takie jak m. in.: model scoringowy (wskaźnikowy), model Huff’a, model regresyjny i model interpolacyjny.

Geomarketing cz. III. Modelowanie - Czytaj całość

Paginacja