Potencjał lokalizacji/​przydatność obszaru

9 lat temu

Najważniejszym czyn­nikiem, mają­cym wpływ na funkcjonowanie obiektu hand­lowego jest otocze­nie miejsca, w którym ten obiekt funkcjonuje/​będzie funkcjonował. W celu oceny potenc­jału tego otoczenia opty­mal­nym rozwiązaniem jest zas­tosowanie tzw. mod­elu scoringowego.

Jest to model oceny, mający za zadanie określe­nie stop­nia przy­dat­ności obszaru dla danego celu. Jego zasada dzi­ała­nia polega na podziale obszaru bada­nia na mikro jed­nos­tki anal­i­ty­czne i wylicze­niu wartości wskaźnika potenc­jału dla każdej z tych jed­nos­tek analitycznych.

W bada­ni­ach lokaliza­cji stosowanych przez DATAGIS​.PL pod­stawą każdego mod­elu scoringowego jest dobór odpowied­nich kry­ter­iów uży­tych do oceny potenc­jału obszaru. Dobór kry­ter­iów zależy od celu i zakresu anal­izy oraz dostęp­ności odpowied­nich danych źródłowych.

Przykład­owe kryteria:

- Rozmieszczenie potencjalnych klientów
- Odległość do konkurencji 
- Odległość do generatorów ruchu 
- Dostępność przestrzenna w ruchu pieszym 
- Dostępność przestrzenna w ruchu samochodowym 
- Dostępność komunikacją publiczną 
- Potencjał ekonomiczny
- Ilość miejsc parkingowych

Kry­te­ria pod­dawane są pro­ce­sowi standaryza­cji (metodą nor­mal­iza­cji lub funkcji rozmy­tych) i dla każdego z nich przy­porząd­kowywana jest odpowied­nia waga (metodą porów­na­nia parami). Zas­tosowana metoda nazy­wana jest Ważoną Kom­bi­nacją Lin­iową (ang. WLC – Weighted Lin­ear Com­bi­na­tion), a jej wyniki stanowią dane wejś­ciowe do anal­izy sąsiedztwa, opartej o pro­ce­durę tzw. ruchomego okna. Pro­ce­dura ta pozwala na określe­nie potenc­jału nie tylko samego miejsca, w którym zlokali­zowany jest obiekt, ale przede wszys­tkim jego otoczenia.

W wyniku opisanych pro­ce­dur otrzy­mu­jemy mapę potencjału/​przydatności obszaru do lokaliza­cji anal­i­zowanych obiektów.

Przykład­owa mapa potencjału:

potencjał lokalizacji

Zas­tosowana metoda zakłada, że otocze­nie rekomen­dowanych lokaliza­cji musi charak­tery­zować się podob­nymi lub lep­szymi para­me­trami od otoczenia najlep­szych ist­nieją­cych lokaliza­cji (tzw. lokaliza­cji modelowych).