Pomiary objętości, masy i powierzchni wydobytego/​składowanego materiału

3 lata temu

Pomi­ary obję­tości (m3), masy (kg) i powierzchni (m2) wydobytego/​składowanego mate­ri­ału (np. urobku surowca, odpadów) możliwe są do wyko­na­nia z wyko­rzys­taniem pro­fesjon­al­nego bez­za­ło­gowego statku powi­etrznego (drona) do zas­tosowań geodezyjnych.

dron

Wyniki tak wyko­nanych pomi­arów są dokład­niejsze niż pomi­arów wyko­nanych trady­cyjnymi tech­nikami geo­dezyjnymi. Poza tym same pomi­ary są zde­cy­dowanie szyb­szebez­pieczniejsze w przeprowadze­niu oraz pow­tarzalne, a co za tym idzie również zde­cy­dowanie tańsze.

Przykłady pomi­arów

pomiary objętości

Dokład­ność, reg­u­larność i pow­tarzal­ność pomiarów

Składowiska/​zwałowiska (np. kopalin, odpadów) z natury mają niereg­u­larny ksz­tałt, dlat­ego trudno jest osza­cować ich obję­tość z dużą dokład­noś­cią przy uży­ciu trady­cyjnych metod, takich jak trady­cyjne pomi­ary geodezyjne.

pomiary tradycyjne

Bada­nia dron­ami są znacznie dokład­niejsze, ponieważ wszys­tkie nierówności i fal­is­tości powierzchni są iden­ty­fikowane na pozyskanych zdjęciach/​modelach. Tak uzyskane wyniki umożli­wiają zmniejsze­nie odchyleń w obliczeni­ach wielkości mate­ri­ału, a co za tym idzie przy­go­towanie dokład­niejszych spra­woz­dań kontrolnych.

pomiary dronem

Bez­za­ło­gowe statki powi­etrzne dają możli­wość reg­u­larnego, pow­tarzal­nego gro­madzenia danych pomi­arowych i wykony­wa­nia zdjęć/​filmów i mod­eli 3d. Dzięki dokład­nemu mod­e­lowi terenu utwor­zonemu ze zdjęć lot­niczych, zarządza­jący obiek­tami (np. gór­niczymi, skład­owiskami odpadów itp.) mogą efek­ty­wniej pro­jek­tować i zarządzać oper­ac­jami na miejscu.

Biorąc pod uwagę szy­bkość, z jaką można obec­nie przeprowadzać bada­nia inwen­taryza­cyjne, gro­madze­nie danych okazuje się opła­calne również w cyk­licznych, niewiel­kich odstę­pach czasu. W szczegól­ności pozwala na lep­sze prog­no­zowanie zasobów dostęp­nych do sprzedaży. Można również zwery­fikować ilość mate­ri­ału prze­wożonego przez podwykonawców.

Ta metoda zbiera­nia danych w połącze­niu z odpowied­nim opro­gramowaniem fotograme­trycznym umożli­wia także anal­izę zmian, jakie nastąpiły pomiędzy pomiarami.

Bez­pieczeństwo pomiarów

Zas­tosowanie dronów w pomi­arach elimin­uje ryzyko na jakie narażeni są geo­deci fizy­cznie pracu­jący na miejscu pomi­arów. Dzięki obra­zom o wysok­iej rozdziel­czości z dronów można sprawdzić trudno dostępne obszary lub obszary o dużym natęże­niu ruchu, bez naraża­nia na niebez­pieczeństwo pracowników.

Niskie koszty

Zebranie takiej samej ilości danych jaką może zebrać dron w ciągu kilku godzin, zajęłoby zespołowi geo­de­tów dużo więcej czasu. W związku z tym koszt real­iza­cji usługi z wyko­rzys­taniem tego narzędzia jest zde­cy­dowanie niższy od kosztu przeprowadzenia pomi­arów trady­cyjnymi meto­dami geodezyjnymi.

Każdy nalot fotograme­tryczny musi zostać wcześniej staran­nie zaplanowany i zapro­gramowany w dedykowanym opro­gramowa­niu, aby do min­i­mum zmniejszyć ryzyko błędu w cza­sie jego wykony­wa­nia. W razie potrzeby ist­nieje możli­wość korekty w tere­nie w trak­cie trwa­nia pomi­arów. Pon­adto nalot powinien się odbyć w dogod­nych warunk­ach atmos­fer­ycznych (brak opadów, wiatr o niewielkiej prędkości).