Klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo i wypadki śmiertelne

7 lat temu

Do wyko­na­nia klasy­fikacji odcinków dróg ze względu na kon­cen­trację wypad­ków śmiertel­nych oraz klasy­fikacji odcinków dróg ze względu na bez­pieczeństwo sieci dro­gowe najlep­szym narzędziem są sys­temy infor­ma­cji geograficznej (GIS).

W środowisku GIS wykonu­jemy niezbędne do wyko­na­nia klasy­fikacji przetworze­nie danych źródłowych doty­czą­cych charak­teru i lokaliza­cji zdarzeń dro­gowych oraz podział anal­i­zowanych dróg na jed­norodne tech­niczne odcinki.

Przy­go­towane dane pod­staw­iane są do wzorów zawartych w Roz­porządze­niu Min­is­tra Infra­struk­tury i Roz­woju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokony­wa­nia klasy­fikacji odcinków dróg ze względu na kon­cen­trację wypad­ków śmiertel­nych oraz ze względu na bez­pieczeństwo sieci dro­gowej (Dz. U. 2015 poz. 1845).

Na tej pod­stawie określone zostają klasy ryzyka indy­wid­u­al­nego, jakie ponosi poje­dynczy użytkownik dróg na odcinku drogi oraz klasy ryzyka społecznego, określa­jące poziom bez­pieczeństwa odcinków dróg ze względu na unor­mowaną gęs­tość kosztów wypad­ków. Pon­adto w celu ustal­e­nia kole­jności pode­j­mowa­nia dzi­ałań napraw­czych na anal­i­zowanych odcinkach dróg określa się poziom akcep­tacji ryzyka zagrożeń wypad­kami.