Zastosowanie GIS w modelowaniu hydrologicznym

7 lat temu

W mod­e­lowa­niu hydro­log­icznym jed­nym z pod­sta­wowych zagad­nień jest inter­akcja wody i powierzchni ziemi. Nieza­stą­pi­onym narzędziem jest zas­tosowanie w tej dziedzinie sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS)

Ze względu na coraz więk­szą dostęp­ność i coraz lep­szą jakość danych tech­niki geo­mor­fom­e­tryczne zaim­ple­men­towane w opro­gramowa­niu GIS są coraz bardziej wyda­jne w para­me­tryza­cji, anal­izie i prog­no­zowa­niu zjawisk związanych z przepły­wem wody na powierzchni Ziemi.

W związku z tym przy­go­towal­iśmy poglą­dowe opra­cow­anie, które ilus­truje wybrane zagad­nienia doty­czące zas­tosowa­nia GIS w mod­e­lowa­niu hydrologicznym.

Zas­tosowanie GIS w mod­e­lowa­niu hydrologicznym