Dane/​analizy/​mapy z drona

Dane/​analizy/​mapy z drona

Pozysku­jemy dane z powi­etrza przy wyko­rzys­ta­niu tech­nologii bez­za­ło­gowych statków powi­etrznych (dronów). Zas­tosowanie tej tech­nologi pozwala na uzyskanie wyma­ganej infor­ma­cji w sposób szyb­szy, dokład­niejszy i tańszy niż tech­nolo­gie naziemne czy klasy­czne lotnicze.

Z wyko­rzys­taniem dronów wykonu­jemy takie usługi jak:

Wywiad terenowy

 • kon­trola i bieżąca doku­men­tacja m.in. placów budowy, kopalni, żwirowni,
 • inspekcja obiek­tów m. in. takich jak mosty, drogi, linie, linie ener­gety­czne, farmy wia­trowe, radiowe stacje bazowe, zapory i zbiorniki wodne.
 • wspar­cie prac renowa­cyjnych, inwen­taryza­cji zabytków i inspekcji ich stanu technicznego,
 • inwen­taryza­cja szkód spowodowanych przez m. in. katas­trofy i klęski żywiołowe,
 • zbieranie danych środowiskowych w celu wykony­wa­nia map, ewidencji i analiz, a także w ramach bieżącego monitoringu.

Pomi­ary terenowe

 • pomi­ary obję­tości, masy i powierzchni m. in. nasypów ziem­nych i różnego rodzaju składowisk/​hałd,
 • wykony­wanie mod­eli rzeźby terenu i mod­eli pokrycia rzeźby terenu,
 • anal­iza porów­naw­cza zmi­any stanu obiek­tów w cza­sie np. zmi­any obję­tości składowisk.

Mapy i wizualizacje

 • orto­fo­tomapy,
 • mapy z pod­kła­dem w postaci zdjęć lotniczych,
 • mapy inwen­taryza­cyjne,
 • mapy wysokoś­ciowe.

W swoich dzi­ała­ni­ach wyko­rzys­tu­jemy pro­fesjon­alny wirnikowiec Yuneec H520E oraz opro­gramowanie fotograme­tryczne Agisoft Metashape w wer­sji Pro­fes­sional. Cechą wyróż­ni­a­jącą nasze dzi­ała­nia jest wyko­rzys­tanie sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS) do przetwarza­nia danych pozyskanych drogą lotniczą.