Rodzaje pomiarów fotogrametrycznych

Przykład­owe rodzaje pomi­arów wydobytego/​składowanego mate­ri­ału (np. urobku surowca, odpadów), możliwe do wyko­na­nia z wyko­rzys­taniem pro­fesjon­al­nego bez­za­ło­gowego statku powi­etrznego (drona) przed­staw­iono poniżej.

Obję­tość mate­ri­ału skład­owanego w częś­ciowo zamknię­tym składzie (m3)

Objętość materiału

Obję­tość mate­ri­ału wol­nos­to­jącego (m3)

Objętość materiału wolnostojącego

Zmi­ana obję­tości w porów­na­niu z poprzed­nim pomi­arem – ocena iloś­ciowa (m3) i obrazowa

Zmiana objętości

Środek masy skład­owanego materiału

Środek masy

Wysokość skład­owanego mate­ri­ału (m)

Wysokość składowanego materiału

Kierunek spływu wody

Kierunek spływu wody

Pomi­ary te wchodzą w zakres fotogrametrii, czyli dzi­ału geo­dezji zaj­mu­jącego się wyko­rzys­taniem zdjęć fotograficznych do celów pomiarowych.