Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Strate­giczną ocenę odd­zi­ały­wa­nia na środowisko wykonu­jemy zgod­nie z obow­iązu­jącą pod­stawą prawną, którą stanowi Ustawa o udostęp­ni­a­niu infor­ma­cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce­nach odd­zi­ały­wa­nia na środowisko.

Pod­sta­wowym ele­mentem strate­gicznej oceny jest Prog­noza odd­zi­ały­wa­nia na środowisko. To od niej zależy ostate­czna treść przyj­mowanego doku­mentu, a zatem winna być opra­cow­ana w taki sposób, żaby zawarte w niej wnioski i oceny były praw­idłowe, zgodne z prawem i adek­watne do samego pro­jektu anal­i­zowanego dokumentu.