Wielokryterialne analizy lokalizacji

Wykony­wane przez nas wielokry­te­ri­alne anal­izy lokaliza­cji (MCE, Multi – Cri­te­ria Eval­u­a­tion) mają na celu znalezie­nie miejsc do opty­mal­nej lokaliza­cji zabu­dowy handlowej/​mieszkaniowej/​przemysłowej. Pole­gają na przeanal­i­zowa­niu równocześnie wszys­t­kich wyma­gań i wszys­t­kich czyn­ników warunk­u­ją­cych wybór lokalizacji.

Ich pod­stawą są dane – zgro­mad­zone dla wybranego obszaru, przetwor­zone, odpowied­nio zwag­owane i nałożone na siebie. Nazy­wane wtedy są kry­te­ri­ami i mogą mieć charak­ter twardy bądź miękki.

  • Kry­te­ria twarde – są to kry­te­ria ogranicza­jące anal­izę do określonych obiek­tów lub obszarów – pewne tereny wyk­luczamy już na początku anal­izy lokaliza­cji (np. tereny o zde­grad­owanym środowisku).

  • Kry­te­ria miękkie – są to kry­te­ria defini­u­jące stopień przy­dat­ności obszaru do wskazanej zabu­dowy – przy­dat­ność może zostać określona na dwa sposoby: im dalej tym lep­iej lub im dalej tym gorzej (np. im dalej od drogi tym obszar staje się mniej przy­datny, im dalej od linii ener­gety­cznej tym obszar staje się bardziej przy­datny), lub poprzez określe­nie wartości pro­gowej (np. tereny do 100 m od dróg najbardziej przy­datne, tereny od 100 m do 500 m – przy­dat­ność maleje z odległością).

Przykład: KRY­TE­RIA LOKALIZA­CJI ZABU­DOWY MIESZKAN­IOWEJ:

Zestaw przykład­owych kry­ter­iów lokaliza­cji zabu­dowy mieszkan­iowej przed­staw­iono poniżej.

- teren nie zagrożony powodzią i osuwiskami
- o niewielkiej gęstości zaludnienia
- w bezpośrednim sąsiedztwie lasu (odległość do 150 m)
- położony w gminie wiejskiej
- w odległości do 500 m od placu zabaw
- w odległości do 1 km od kościoła
- w obszarze objętym planem miejscowym
- w odległości do 500 m od sklepu
- w miejscowości, w której jest biblioteka
- w odległości do 10 minut jazdy do szpitala
- poza strefa ochronną ujęcia wody
- nie w terenie górniczym
- z dostępem do drogi gminnej
- w odległości do 1 km do drogi krajowej
- w odległości do 15 minut do ośrodka powiatowego
- ekspozycja południowa
- teren płaski lub o niewielkim nachyleniu
- dużej widoczności z okien
- w odległości ponad 200 m od linii energetycznej WN
- w obszarze o niewielkiej synantropizacji środowiska

Gale­ria