Inwentaryzacja dendrologiczna

Wykonu­jemy inwen­taryza­cję den­dro­log­iczną drze­wostanu, efek­tem której jest kom­plek­sowy zbiór infor­ma­cji doty­czą­cych drze­wostanu na danym obszarze.

Jest to opra­cow­anie niezbędne w przy­padku wycinki drzew lub krzewów dla real­iza­cji konkret­nego przedsięwzięcia.

Opra­cow­anie składa się z części:

- opisowej - zawierającej oznaczenie nazw gatunkowych drzewostanu oraz wyniki pomiarów dendrometrycznych,
- kartograficznej - przedstawiającej lokalizację analizowanego drzewostanu na mapie cyfrowej,
- bazodanowej - w postaci arkusza kalkulacyjnego i warstwy GIS z lokalizacją analizowanych obiektów (drzewostanu).