Modelowanie odwodnienia i planowanie przebiegu kanalizacji deszczowej

Mod­elu­jemy sys­temy odwod­nienia i planu­jemy prze­biegi kanal­iza­cji deszc­zowej przy wyko­rzys­ta­niu opro­gramowa­nia GIS oraz mod­elu hydrodynamicznego.

W tym celu wyko­rzys­tu­jemy dostępny na licencji otwartej pro­gram QGIS (m.in. do delim­i­tacji zlewni i tra­sowa­nia prze­biegu sieci) oraz również otwartą aplikację do mod­e­lowa­nia hydro­dy­nam­icznego EPA SWMM (Storm Water Man­age­ment Model) (do mod­e­lowa­nia obciąże­nia sieci i odbiorników).

planowany przebieg kanalizacji i zlewnie deszczowe

Rozwiązanie to pozwala w sposób wiary­godny zaplanować opty­malny prze­bieg sys­temu odwod­nienia, w tym prog­no­zować prze­pus­towość kolek­torów i odbiorników pod kątem zapewnienia odbioru ścieków.

obciążenie planowanej sieci kanalizacji deszczowej

W wyniku przeprowad­zonych prac uzysku­jemy opty­malny prze­bieg planowanego sys­temu odwod­nienia (uwzględ­ni­a­jący uwarunk­owa­nia środowiskowe i infra­struk­tu­ralne) oraz obciąże­nie planowanej sieci kanal­iza­cji deszc­zowej wraz z opty­malną śred­nicą kolektorów.