Analizy geomorfometryczne i wizualizacje terenu

Wykonu­jemy wiz­ual­iza­cje oraz iloś­ciowe i jakoś­ciowe anal­izy powierzchni terenu, pole­ga­jące na określa­niu para­metrów charak­teryzu­ją­cych obiekty na powierzchni ziemi (geo­mor­fome­tria) oraz na wydziela­niu tych obiek­tów z otoczenia za pomocą rożnych tech­nik GIS, takie jak m. in.

- opracowanie map wysokościowych
- wygenerowanie numerycznych modeli terenu (DTM)
- wykonanie wizualizacji 2.5D (3D)
- wykonanie profili terenu
- wykonanie profili poprzecznych i podłużnych
- wykonanie pomiarów morfometrycznych
- cieniowanie
- ocena nachylenia i ekspozycji
- ocena widoczności
- klasyfikacja form terenu
- wygenerowanie sieci rzecznej
- wygenerowanie zasięgów zlewni
- wygenerowanie odległości do sieci rzecznej
- wyznaczenie topograficznego indeksu wilgotności
- ocena zasięgu fali powodziowej
- wyznaczenie stref zalewowych

Przykłady analiz terenu

 • wiz­ual­iza­cja 2.5D (3D)

 • numeryczny model terenu (DTM)

 • mapa topograficzna nałożona na numeryczny model terenu (DTM)

 • wiz­ual­iza­cja w postaci blokdiagramu

 • pro­fil terenu

 • cieniowanie rzeźby terenu

 • anal­iza nachyle­nia terenu

 • anal­iza ekspozy­cji terenu

 • wygen­erowanie sieci rzecznej i granic zlewni

 • klasy­fikacja form terenu na pod­stawie nachyle­nia i ekspozycji

 • klasy­fikacja form użytkowa­nia terenu