GIS w modelowaniu hydrologicznym

Mod­e­lowanie hydro­log­iczne obe­j­muje mod­e­lowanie różnego rodzaju zjawisk hydro­log­icznych mają­cych miejsce na powierzchni ziemi.

Dlat­ego tak istotne w tej dziedzinie jest wyko­rzys­tanie metod i tech­nik geo­mor­fom­e­trycznych zaim­ple­men­towanych w opro­gramowa­niu GIS. Kluc­zowe przy tym jest zas­tosowanie jako danych wejś­ciowych numerycznego mod­elu terenu jako cyfrowego obrazu powierzchni Ziemi.

Przy­go­towal­iśmy poglą­dowe opra­cow­anie, które ilus­truje wybrane zagad­nienia doty­czące zas­tosowa­nia GIS w mod­e­lowa­niu hydrologicznym.

Zas­tosowanie GIS w mod­e­lowa­niu hydrologicznym