datagis​.pl – oferta

11 lat temu

Wykonu­jemy zarówno kom­plek­sowe pro­jekty GIS jak i opra­cowu­jemy poje­dyncze dane przestrzenne, anal­izy i mapy. Nasza oferta opiera się na wyko­rzys­ta­niu możli­wości sys­temów infor­ma­cji geograficznej we wspiera­niu pro­cesów pode­j­mowa­nia decyzji.

Kom­plek­sowe projekty

Ofer­u­jemy wyko­nanie takich pro­jek­tów jak:

Dane, anal­izy i mapy

Ofer­u­jemy przy­go­towanie poje­dynczych danych, analiz i map:

w zakre­sie danych -
w zakre­sie analiz -
w zakre­sie map -

Odbiorcy

Nasza oferta skierowana jest m.in. do:

  • uczelni, jed­nos­tek naukowo-​badawczych, firm kon­sultin­gowych m.in. w zakre­sie analiz przestrzen­nych, dos­tosowa­nia danych do postaci GIS i wykony­wa­nia map tem­aty­cznych, w tym statystycznych
  • firm pro­jek­towych m.in. w zakre­sie dos­tosowa­nia danych do postaci GIS i wykony­wa­nia map lokalizacyjnych
  • firm hand­lowych m.in. w zakre­sie wyko­rzys­ta­nia lokaliza­cji geograficznej w pro­ce­sie planowa­nia sieci dys­try­bucji, sieci sprzedaży i lokaliza­cji reklam (geomarketing)
  • agencji reklam­owych m.in. w zakre­sie wyko­rzys­ta­nia lokaliza­cji geograficznej w pro­ce­sie planowa­nia lokaliza­cji kam­panii reklamowych
  • pra­co­daw­ców i orga­ni­za­torów trans­portu m.in. w zakre­sie anal­izy kierunków i natęże­nia pow­iązań funkcjon­al­nych, w tym dojazdów do pracy i do szkoły

Karta pro­jektu

W celu zdefin­iowa­nia Państwa potrzeb prosimy o wypełnie­nie krótkiego kwes­t­ionar­iusza tzw. KARTY PRO­JEKTU, która poz­woli nam na określe­nie warunków wyko­na­nia zlece­nia (m.in. czas pracy, ewen­tu­alna konieczność zakupu danych, wstępny kosz­to­rys itp.).