Analizy powiązań funkcjonalnych

Anal­izy te maja na celu zbadanie pow­iązań funkcjon­al­nych pomiędzy obiek­tami lub miejscami.

OFERTA

  • określe­nie kierunków i natęże­nia pow­iązań pomiędzy miejscami,
  • określe­nie zależność pomiędzy kierunk­iem i natęże­niem pow­iąza­nia, a cza­sem i odległością,
  • wskazanie obszarów wyma­ga­ją­cych wspar­cia w zakre­sie mod­ern­iza­cji sieci transportowej.

PRZYKŁADY:

  • ocena pow­iązań funkcjon­al­nych pomiędzy jed­nos­tkami tery­to­ri­al­nymi w zakre­sie dojazdów do pracy

> Zobacz teżpełna oferta DATAGIS​.PL