Prezentacja danych statystycznych na mapach

Polega na prezen­tacji na mapach danych statysty­cznych, które najczęś­ciej zebrane są w postaci tabelarycznej. Wyko­rzysty­wane są w tym celu metody prezen­tacji kar­tograficznej omówione w podrozdziale doty­czą­cym metod prezen­tacji kar­tograficznej.

Prezen­tacja danych statysty­cznych za pomocą GIS pozwala:

 • prze­nieść dane z tabeli na mapę.
 • porów­nać wiele danych jednocześnie.
 • scharak­tery­zować rozkład przestrzenny danych.
 • określić ich wza­jemne relacje.

Nasza oferta w tym zakre­sie skierowana jest do m.in.:

 • firm kon­sultin­gowych.
 • agencji reklam­owych.
 • uczelni wyższych.
 • jed­nos­tek naukowo-​badawczych.
 • jed­nos­tek admin­is­tracji publicznej.

Dane statysty­czne mogą pochodzić z różnych źródeł, wśród których można wyróżnić m.in.:

 • Główny Urząd Statystyczny.
 • Euro­stat.
 • dane własne jednostek.

> Zobacz teżpełna oferta datagis​.pl