Inwentaryzacja, wizualizacja i analiza przestrzenna inwestycji

3 lata temu

Inwen­taryza­cja, wiz­ual­iza­cja i anal­iza przestrzenna placu budowy możliwa jest do wyko­na­nia z wyko­rzys­taniem pro­fesjon­al­nego bez­za­ło­gowego statku powietrznego.

Takie narzędzie pozwala na pre­cyzyjne i szy­bkie zebranie danych oraz ich anal­izę w opro­gramowa­niu GIS.

— — — — — — — — -

ZAS­TOSOWANIE

Planowanie i projektowanie

Dane zebrane przez drony mogą być wyko­rzys­tane w pro­ce­sie planowa­nia, sprawdza­nia i inwen­taryza­cji. Dzięki wyko­nanym orto­fo­tomapom i mod­e­lom 3D można nakładać obiekty na ich otocze­nie w opro­gramowa­niu GIS/​CAD, aby uzyskać jasny obraz sytuacji.

plac budowy

Z obrazów z drona można wygen­erować chmurę punk­tów, z których każdy zaw­iera infor­ma­cje geo­przestrzenne. Następ­nie można przeprowadzić pre­cyzyjne pomi­ary obję­tości, masy i powierzchni. Zebrane w ten sposób pre­cyzyjne dane zmniejszają mar­gines błędu w tych obliczeni­ach. Na pod­stawie danych z drona jeszcze przed rozpoczę­ciem inwest­y­cji możliwe jest badanie topografii terenu, co poz­woli dobrze poz­nać środowisko, w którym pro­jekt będzie realizowany.

Faza budowy i mon­i­torowanie postępów prac

Na tym etapie kieru­jący inwest­y­cją muszą kon­trolować i zatwierdzać zakońc­zone prace. Im szy­b­ciej są w stanie je sprawdzić i zatwierdzić, tym szy­b­ciej można prze­jść do następ­nego zada­nia, oszczędza­jąc czas w całym pro­ce­sie budowy. W ten sposób możliwa jest szyb­sza kon­trola i wal­i­dacja zadań, przy oszczęd­ności czasu.

Posi­adanie aktu­al­nych danych może pomóc w wyła­pa­niu błędu i pozwala uniknąć rozbiórki oraz marnotraw­stwa czasu i mate­ri­ałów z tym związanych. W sytu­acji kiedy błąd już się zdarzył, można łatwiej go zlokalizować.

Biorąc pod uwagę sto­sunkowo niski koszt wyko­rzys­ta­nia drona do zbiera­nia danych na placu budowy, możliwe jest reg­u­larne przeprowadzanie pomi­arów. Dane z reg­u­larnych nalotów poma­gają w planowa­niu oper­a­cyjnym w cyk­licznych odstę­pach czasu. Pon­adto poma­gają wyjaśnić, w jaki sposób należy wykonać prace oraz ziden­ty­fikować obszary bez­pieczne lub niebez­pieczne. Raporty wiz­ualne mogą być również wysyłane do klien­tów, poma­ga­jąc im uzyskać infor­ma­cje o postę­pach w zakre­sie czasu i budżetu.

Anal­iza powykon­aw­cza i kon­trola inwestycji

Zapewnie­nie wysok­iej jakości utrzy­ma­nia akty­wów nie zawsze jest łatwe do wyko­na­nia przy rozsąd­nych kosz­tach. Wyko­rzys­tu­jąc drony można szy­b­ciej i taniej przeprowadzić wiz­ualną inspekcję obiek­tów, w tym takich które zna­j­dują się w trudno dostęp­nych miejscach.

Ist­nieje też możli­wość nałoże­nia pozyskanych danych na posi­adane dane CAD. Pozwala to porów­nać to, co fak­ty­cznie zostało zbu­dowane z planem i upewnić się, że są ze sobą zgodne. Kierown­icy budowy mogą następ­nie iden­ty­fikować różnice między postępem planowanym, a postępem uzyskanym i odpowied­nio sterować projektami.

— — — — — — — — -

KORZYŚCI

Szy­bkie pozyskanie pre­cyzyjnych danych

Zaletą zas­tosowa­nia dronów w budown­ictwie jest możli­wość szyb­szego i tańszego uzyska­nia bardziej pre­cyzyjnych danych niż przy uży­ciu tech­nik naziem­nych czy zało­gowych statków powi­etrznych. Zapew­ni­ają one uzyskanie pełnego obraz placu budowy w krótkim cza­sie oraz śledze­nie postępów prac i pode­j­mowanie trafnych decyzji w opar­ciu o aktu­alne dane i mapy terenu. Dzięki temu nie trzeba pole­gać na planach lub niepełnych danych, które mogą nie odzwier­cied­lać rzeczywistości.

Doku­men­tacja lep­szej jakości

Dane z drona zapew­ni­ają prze­jrzystą i dokładną doku­men­tację na częstych eta­pach pro­cesu budowy. Umożli­wia to zain­tere­sowanym stronom przeglą­danie i wskazy­wanie miejsc wys­tąpi­enia błędów oraz rozstrzy­ganie sporów, ponieważ dowody są bardziej przejrzyste.

Możli­wość pomi­arów i analiz

Zas­tosowanie dronów umożli­wia szy­bkie pomi­ary obszaru. Zebrane dane można anal­i­zować, aby wyciągnąć z nich wnioski. Możliwe też jest przeprowadze­nie anal­izy zmian i określe­nie co zostało zro­bione w określonym czasie.

Zwięk­szone bezpieczeństwo

Możli­wość mon­i­torowa­nia i inspekcji trudno dostęp­nych miejsc lub obszarów bez wchodzenia do nich w oczy­wisty sposób zmniejsza naraże­nie pra­cown­ików na wypadki.