Komleksowe analizy geomarketingowe

8 lat temu

W ramach swo­jej dzi­ałal­ności wykonu­jemy kom­plek­sowe anal­izy geo­mar­ketingowe. Opis ich rodza­jów zamieś­cil­iśmy poniżej.

  • MODEL PROG­NOS­TY­CZNY OCENY POTENC­JAŁU OCENY LOKALIZA­CJI – chodzi o narzędzie, które poz­woli szczegółowo ocenić potenc­jał wskazanego punktu w zakre­sie lokaliza­cji w nim wybranej działalności.

  • MODEL INTERPOLACYJNO-​REGRESYJNY – jako narzędzia do szy­bkiej (hur­towej) oceny wielu lokaliza­cji. Anal­iza tego rodzaju pozwala na wstępną selekcję lokalizacji.

  • OCENA POTENC­JAŁU DLA TERY­TO­RIUM CAŁEJ POL­SKICELU SZUKA­NIA OPTY­MAL­NYCH (MOD­E­LOWYCH) LOKALIZA­CJI – chodzi o ocenę wzor­cowych lokaliza­cji, celem szuka­nia lokaliza­cji podob­nych do nich

  • OCENA POTENC­JAŁU WEWNĄTRZ OBSZARU DUŻEGO MIASTA WRAZWYZ­NACZE­NIEM „BIAŁYCH PLAM” W TYM MIEŚ­CIE w zakre­sie lokaliza­cji wybranej dzi­ałal­ności – bardzo istot­nym ele­mentem takiej anal­izy musi być badanie terenowe; tego rodzaju badanie wypełniłoby lukę pomiędzy badaniem dla całej Pol­ski, a anal­izami dla wskazanego punktu.

  • CHARAK­TERYSTYKA OTOCZENIA (OBSZARU ODD­ZI­AŁY­WA­NIA, ZASIĘGU RYNKOWEGO) – anal­iza mniej złożona od wyżej wymienionych, ale szyb­sza w realizacji.

  • ANAL­IZA PORÓW­NAW­CZA POTENC­JAŁU LOKALIZACJI

  • ANAL­IZA POJEM­NOŚCI (NASYCE­NIA) – poz­woli określić „pojem­ność” obszaru co do lokaliza­cji w nim kole­jnych wskazanej dzi­ałal­ności. Anal­iza tego rodzaju uwzględ­ni­ałaby także korelację pomiędzy iloś­cią anal­i­zowaną dzi­ałal­noś­cią, a innymi para­men­tami. Przykła­dem jest ANAL­IZA NASYCE­NIA WSKAZANEGO OBSZARU CEN­TRAMI HAND­LOWYMI – poz­woli na stworze­nie narzędzia wspo­ma­ga­jącego pod­ję­cie decyzji co do lokaliza­cji dzi­ałal­ności w określonym centrum.