Wielokryterialna analiza lokalizacji

8 lat temu

Wielokry­te­ri­alne anal­izy lokaliza­cji mają na celu znalezie­nie opty­mal­nych miejsc do lokaliza­cji określonej dzi­ałal­ności – najczęś­ciej usłu­gowej, mieszkan­iowej, przemysłowej.

Wielokry­te­ri­alne anal­izy lokaliza­cji (MCE, Multi – Cri­te­ria Eval­u­a­tion) pole­gają na jed­noczes­nym przeanal­i­zowa­niu wielu czyn­ników warunk­u­ją­cych wybór lokaliza­cji, celem pod­ję­cia decyzji o wyborze najbardziej odpowied­nich terenów.

MOŻLI­WOŚCI ZAS­TOSOWA­NIA ANALIZY

  • lokaliza­cja nowej zabu­dowy mieszkaniowej/​przemysłowej/​handlowej
  • wery­fikacja efek­ty­wności ist­niejącej lokalizacji
  • wspo­ma­ganie tworzenia planów miejs­cowych i decyzji planistycznych

UWARUNK­OWA­NIA MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA WYBÓR LOKALIZACJI

Anal­iza ma charak­ter inter­dyscy­pli­narny i jako dane wejś­ciowe wyko­rzys­tuje uwarunk­owa­nia związane m. in. z doty­chcza­sowym zagospo­darowaniem terenu, uwarunk­owa­nia związane ze środowiskiem przy­rod­niczym i kul­tur­owym, a także uwarunk­owa­nia planisty­czne i administracyjne.

KRY­TE­RIA LOKALIZA­CJI Pod­stawą wielokry­te­ri­al­nej anal­izy są dane – zgro­mad­zone dla wybranego obszaru, przetwor­zone, odpowied­nio zwag­owane i nałożone na siebie. Nazy­wane wtedy są kry­te­ri­ami i mogą mieć charak­ter twardy bądź miękki.

Sto­su­jąc kry­te­ria twarde uzyskuje się infor­ma­cję na temat tego czy dany obszar speł­nia lub nie speł­nia postaw­ione warunki.

Sto­su­jąc kry­te­ria miękkie otrzy­muje się infor­ma­cję na temat stop­nia przy­dat­ności danego obszaru dla określonego w trak­cie anal­izy celu.

  • KRY­TE­RIA TWARDE – są to kry­te­ria ogranicza­jące anal­izę do określonych obiek­tów lub obszarów – pewne tereny wyk­luczamy już na początku anal­izy lokaliza­cji (np. tereny zabagnione, tereny o zde­grad­owanym środowisku).

  • KRY­TE­RIA MIĘKKIE – są to kry­te­ria defini­u­jące stopień przy­dat­ności obszaru do wskazanej dzi­ałal­ności; przy­dat­ność może zostać określona na dwa sposoby: im dalej tym lep­iej lub im dalej tym gorzej (np. im dalej od drogi tym obszar staje się mniej przy­datny, im dalej od linii ener­gety­cznej tym obszar staje się bardziej przy­datny), oraz poprzez określe­nie wartości pro­gowej (np. tereny do 100 m od dróg najbardziej przy­datne, tereny od 100 m do 500 m – przy­dat­ność maleje z odległością).

Zestaw przykład­owych kry­ter­iów lokaliza­cji zabu­dowy mieszkan­iowej przed­staw­iono poniżej.

PRZYKŁAD­OWE KRY­TE­RIA LOKALIZA­CJI ZABU­DOWY MIESZKANIOWEJ
» teren nie zagrożony powodzią i osuwiskami
» o niewielkiej gęs­tości zaludnienia
» w bezpośred­nim sąsiedztwie lasu (odległość do 150 m)
» położony w gminie wiejskiej
» w odległości do 500 m od placu zabaw
» w odległości do 1 km od kościoła
» w obszarze obję­tym planem miejscowym
» w odległości do 500 m od sklepu
» w miejs­cowości, w której jest biblioteka
» w odległości do 10 minut jazdy samo­cho­dem do szpitala
» poza strefa ochronną uję­cia wody
» nie w tere­nie górniczym
» z dostępem do drogi gminnej
» w odległości do 1 km do drogi krajowej
» w odległości do 15 minut jazdy samo­cho­dem do ośrodka powiatowego
» ekspozy­cja południowa
» teren płaski lub o niewielkim nachyleniu
» dużej widoczności z okien
» w odległości ponad 200 m od linii ener­gety­cznej WN
» w obszarze o niewielkiej synantropiza­cji środowiska
itp., itd.