Geoprzetwarzanie obiektów

8 lat temu

Geo­przetwarzanie (ang. geo­pro­cess­ing) jest to zestaw oper­acji GIS wyko­rzysty­wanych do manip­u­lowa­nia obiek­tami przestrzen­nymi. Typowa oper­acja geo­przetwarza­nia wyko­rzys­tuje zestaw obiek­tów wejś­ciowych, wykonuje oper­acje na tym zestawie obiek­tów, a następ­nie zwraca wynik oper­acji w postaci zestawu obiek­tów wynikowych.

Umożli­wia defin­iowanie, zarządzanie i anal­i­zowanie infor­ma­cji geograficznej wyko­rzysty­wane do pode­j­mowa­nia decyzji. W odróżnie­niu od zapy­tań atry­b­u­towych i przestrzen­nych celem geot­rzetwarza­nia nie jest uzyskanie z bazy infor­ma­cji, ale jej zmiana.

Oper­acje wchodzące w skład geo­przetwarza­nia to m.in.:

 • prze­cię­cie obiek­tów – w wyniku tej oper­acji po nałoże­niu dwóch obiek­tów wejś­ciowych pow­staje nowy obiekt geom­e­tryczny zaw­ier­a­jący tylko część wspólną obu obiektów

  przecięcie

 • suma obiek­tów – w wyniku tej oper­acji po nałoże­nia dwóch obiek­tów wejś­ciowych pow­staje nowy obiekt geom­e­tryczny zaw­ier­a­jący oba obiekty wejściowe

  suma

 • różnica pomiędzy obiek­tami – w wyniku tej oper­acji po nałoże­nia dwóch obiek­tów wejś­ciowych pow­staje nowy obiekt geom­e­tryczny zaw­ier­a­jący jeden obiekt bez części wspólnej

  różnica

 • różnica sym­e­tryczna pomiędzy obiek­tami – w wyniku tej oper­acji po nałoże­nia dwóch obiek­tów wejś­ciowych pow­staje pow­staje obiekt geom­e­tryczny nie zaw­ier­a­jący części wspól­nej obiek­tów wejściowych

  różnica symetryczna

 • strefa buforowa wokół obiektu – w wyniku tej oper­acji pow­staje strefa(y) obe­j­mu­jąca określoną odległość od obiektu

  strefa buforowa

 • agre­gacja obiek­tów – w wyniku tej oper­acji wszys­tkie obiekty zaw­ier­a­jące taką samą wartość wybranego pola z tabeli atry­butów zostają połąc­zone w jeden obiekt

  agregacja