Geokodowanie

8 lat temu

Geokodowanie to łącze­nie danych mapowych z danymi opisowymi.

Przykła­dem prak­ty­cznego wyko­rzys­ta­nia geokodowa­nia jest prezen­tacja na mapach danych statysty­cznych pub­likowanych przez Główny Urząd Statysty­czny w Banku Danych Lokalnych.

Dane te pub­likowane są w formie tabelarycznej w podziale na jed­nos­tki admin­is­tra­cyjne i statysty­czne i można pobierać je bez żad­nych opłat. Każda jed­nos­tka (rekord) posi­ada przy­porząd­kowany kod TERYT dzięki czemu w prosty sposób możliwe jest połącze­nie pobranych danych z mapami podzi­ału admin­is­tra­cyjnego posi­ada­ją­cymi również kod TERYT.

Uzysku­jemy w ten sposób wiz­ual­iza­cję danych statysty­cznych, dzięki czemu możemy anal­i­zować ich struk­turę oraz zmi­any w cza­sie i przestrzeni.