Analiza dostępności transportowej

8 lat temu

Przy­go­towu­jemy anal­izy mające na celu określe­nie dostęp­ności do danego obiektu lub miejsca z innych obiek­tów (miejsc).

Możemy wyróżnić dwa rodzaje tych analiz. Pier­wszy rodzaj to anal­izy sieciowe oparte o wek­torowy model danych (net­work analy­sis), które służą do określe­nie dostęp­ności w opar­ciu o istniejącą/​planowaną sieć komu­nika­cyjną. Drugi rodzaj to anal­izy kosztów przemieszcza­nia się, oparte o ras­trowy model danych..

W zakres tego rodzaju analiz wchodzi:

  • wyszukanie najkrót­szej trasy – czyli znalezie­nie najkrót­szej trasy pomiędzy obiektami,
  • wyszukanie opty­mal­nej trasy – czyli znalezie­nie opty­mal­nej trasy pomiędzy obiektami,
  • wyz­nacze­nie stref zasięgu przestrzen­nego – czyli wyz­nacze­nie zasięgu z wybranego obiektu na pod­stawie czasu dojazdu lub odległości,
  • wyszukanie obiek­tów położonych w zadanej odległości lub cza­sie dojazdu,
  • wygen­erowanie matrycy pochodze­nie – przez­nacze­nie – czyli wygen­erowanie macierzy zaw­ier­a­jącej infor­ma­cje na temat pow­iązań pomiędzy obiektami,
  • rozwiązanie prob­lemu komi­wo­jażera – czyli znalezie­nie najkrót­szej trasy, która prze­chodzi przez wszys­tkie obiekty dokład­nie raz i wraca do obiektu pochodzenia,
  • stworze­nie sieci pomiędzy obiek­tami – czyli połącze­nie wszys­t­kich obiek­tów w sieć,
  • tra­sowanie opty­mal­nego połączenia pomiędzy wybranymi miejs­cami – polega na wylicze­niu „kosztu” trasy miedzy dwoma dowol­nymi miejscami