Lokalizacja nowego obiektu handlowego – jak znaleźć najlepszą?

9 lat temu

Jesteśmy obec­nie na etapie final­i­zowa­nia prac nad wypra­cow­aniem autorskiej metodyki poszuki­wa­nia opty­mal­nej lokaliza­cji nowego obiektu hand­lowego w wybranym obszarze. Opra­cowywana metodyka oparta jest na założe­niu, że najważniejszym czyn­nikiem, mają­cym wpływ na funkcjonowanie obiektu hand­lowego jest otocze­nie miejsca, w którym jest on zlokalizowany.

Przy­go­towywana metodyka zakłada, że skoro to otocze­nie powoduje, iż ist­niejący obiekt dobrze pros­pe­ruje, to szuka­jąc nowych lokaliza­cji należy poszukać miejsca podob­nego lub lepszego.

Opisy­wane założe­nie jest pod­stawą budowa­nia udoku­men­towanych naukowo mod­eli wspar­cia decyzyjnego, które choć są powszech­nie stosowane w państ­wach uznanych za rozwinięte gospo­dar­czo, w pol­s­kich warunk­ach wciąż są mało znane. Nie opier­amy się przy tym na przy­puszczeni­ach, ale na sprawd­zonych w świecie meto­dach naukowych, wspar­tych opro­gramowaniem GIS.

Pod­stawą przy­go­towanej przez nas metodyki są kry­te­ria oceny lokaliza­cji, które w założe­niu mają być spara­me­try­zowanym odzwier­ciedle­niem rzeczy­wis­tości – przyj­mu­jemy zasadę, że intu­icja jest użyteczna, dopóki jest zgodna z rozumem. Prace testowe doty­czą poszuki­wa­nia najlep­szych miejsc do lokaliza­cji nowego punktu buk­mach­er­skiego zakładu sportowego w mieś­cie Częstochowa.

Wśród zas­tosowanych kry­ter­iów są:

  • rozmieszcze­nie potenc­jal­nych klientów
  • nasyce­nie konkurencji
  • nasyce­nie gen­er­a­torów ruchu
  • dostęp­ność przestrzenna w ruchu pieszym
  • dostęp­ność przestrzenna komu­nikacją publiczną
  • dostęp­ność przestrzenna w ruchu samochodowym
  • potenc­jał eko­nom­iczny obszaru

Prace nad przy­go­towaniem metodyki obec­nie jeszcze trwają, ale na tym etapie wydaje się, że wypra­cow­ana metoda będzie efek­ty­wnym narzędziem do wyz­nacza­nia lokaliza­cji dowol­nych obiek­tów handlowych.