Nauka GIS

11 lat temu

Z roku na rok rośnie ilość dostęp­nych infor­ma­cji doty­czą­cych sys­temów infor­ma­cji geograficznej – ich pod­staw teo­re­ty­cznych, danych, opro­gramowa­nia i ich zas­tosowań anal­i­ty­cznych. Ma to na pewno wiele zalet, ale także jedną dużą wadę – coraz trud­niej poruszać się w tym gąszczu infor­ma­cji, szczegól­nie początku­jącemu adep­towi tej dziedziny, zain­tere­sowanemu wyko­naniem analiz przestrzen­nych czy też map.

Idąc z pomocą zaczy­namy na naszej stronie rozwi­jać dział poświę­cony sze­roko rozu­mi­anej www​.datagis​.pl/​s​t​r​o​n​a​/​n​a​u​k​a-gis” title=„Nauka GIS”>nauce GIS, a w szczegól­ności wyko­rzys­ta­niu GIS w sze­roko rozu­mi­anych anal­izach przestrzen­nych i prezen­tacji kar­tograficznej.

Pub­liku­jemy tam infor­ma­cje, które naszym znaniem mogą być pomocne czytel­nikowi i są to infor­ma­cje mające charak­ter zde­cy­dowanie subiek­ty­wny, wynika­jący z naszego doświad­czenia. Staramy się unikać powiela­nia zestaw­ień zamieszc­zonych na innych stronach (blo­gach) poświę­conej tej tem­atyce, ponieważ czytel­nik jeśli zechce to łatwo może do nich dotrzeć przez wyszukiwarkę.

Zestaw­ie­nie ma charak­ter dynam­iczny i czyn­imy stara­nia żeby było na bieżąco aktualizowane.