Do kogo skierowana jest nasza oferta?

11 lat temu

Nasza oferta skierowana jest do m.in.:

  • uczelni, jed­nos­tek naukowo-​badawczych, firm kon­sultin­gowych m.in. w zakre­sie analiz przestrzen­nych, dos­tosowa­nia danych do postaci GIS i wykona­nia map tematycznych
  • firm pro­jek­towych m.in. w zakre­sie dos­tosowa­nia danych do postaci GIS i wykony­wa­nia map lokalizacyjnych
  • firm hand­lowych m.in. w zakre­sie geo­mar­ketingu i wykona­nia map lokalizacyjnych
  • agencji reklam­owych m.in. w zakre­sie geo­mar­ketingu i wykona­nia map lokalizacyjnych
  • pra­co­daw­ców i orga­ni­za­torów trans­portu m.in. w zakre­sie anal­izy kierunków i natęże­nia dojazdów do pracy i do szkoły