Analizy lokalizacji

Analizy lokalizacji

Wykonu­jemy inwen­taryza­cje terenowe i anal­izy lokaliza­cji z wyko­rzys­taniem sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS).

DANE/​ANALIZY/​MAPY Z DRONA

Pozysku­jemy dane z powi­etrza przy wyko­rzys­ta­niu tech­nologii bez­za­ło­gowych statków powi­etrznych (dronów). Zas­tosowanie tej tech­nologi pozwala na uzyskanie wyma­ganej infor­ma­cji w sposób szyb­szy, dokład­niejszy i tańszy niż tech­nolo­gie naziemne czy klasy­czne lotnicze.

ANAL­IZY STRUK­TURY, POTENC­JAŁU I POWIĄZAŃ

Wykonu­jemy anal­izy i opra­cow­a­nia oparte o dane przestrzenne i zaawan­sowane metody mod­e­lowa­nia statystyczno-​przestrzennego, które umożli­wiają mod­e­lowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów.

WIELOKRY­TE­RI­ALNE ANAL­IZY LOKALIZACJI

Wykonu­jemy anal­izy mające na celu znalezie­nie opty­mal­nej lokaliza­cji, pole­gające na przeanal­i­zowa­niu równocześnie wszys­t­kich wyma­gań i wszys­t­kich czyn­ników warunk­u­ją­cych wybór lokalizacji.

GIS