Analizy lokalizacji

Analizy geomarketingowe

Wykonu­jemy anal­izy, mod­ele i dane z wyko­rzys­taniem sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS) oraz opra­cowu­jemy i wdrażamy narzędzia prog­nos­ty­czne oceny lokalizacji.

Anal­izy geomarketingowe

Wykonu­jemy narzędzia, które pozwalają szczegółowo ocenić potenc­jał wskazanego punktu w zakre­sie lokaliza­cji w nim wybranej dzi­ałal­ności. Przeprowad­zone przez nas bada­nia geo­mar­ketingowe wspo­ma­gają pode­j­mowanie decyzji biz­ne­sowych w zakre­sie mar­ketingu, sprzedaży pro­duktu i obsługi klienta.

Wielokry­te­ri­alne anal­izy lokalizacji

Wykonu­jemy anal­izy mające na celu znalezie­nie opty­mal­nej lokaliza­cji, pole­gające na przeanal­i­zowa­niu równocześnie wszys­t­kich wyma­gań i wszys­t­kich czyn­ników warunk­u­ją­cych wybór lokalizacji.

Anal­izy struk­tury, potenc­jału i powiązań

Wykonu­jemy anal­izy i opra­cow­a­nia oparte o dane przestrzenne i zaawan­sowane metody mod­e­lowa­nia statystyczno-​przestrzennego, które umożli­wiają mod­e­lowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów.

Dane przestrzenne GIS

Pozysku­jemy, opra­cowu­jemy i przetwarzamy różnego rodzaju dane GIS, na pod­stawie których możliwe jest wyko­nanie różnego rodzaju analiz, opra­cowań i modeli.

GIS