Analizy GIS (analizy struktury, potencjału i powiązań)

Anal­izy i mod­ele tego rodzaju mają na celu ujawnie­nie lub uzyskanie nowej infor­ma­cji przestrzen­nej z ist­nieją­cych danych i umożli­wiają mod­e­lowanie złożonych zjawisk, relacji i pro­cesów w celu ich mon­i­torowa­nia i prog­no­zowa­nia. Wykony­wana są z zas­tosowaniem sys­temów infor­ma­cji geograficznej GIS.

Mogą doty­czyć oceny m. in.:

  • Struk­tury przestrzen­nej – mają na celu zbada­nie rozmieszczenia przestrzen­nego wybranych obiek­tów i zjawisk

  • Potenc­jału demograficznego – mają na celu określe­nie potenc­jału demograficznego wybranego obszaru

  • Pow­iązań funkcjon­al­nych – mają na celu zbadanie pow­iązań funkcjon­al­nych pomiędzy obiek­tami lub miejscami

Gale­ria