Przetwarzanie zdjęć lotniczych w QGIS

Zdję­cia lot­nicze pozyski­wane są po to aby uzyskać z nich potrzebne infor­ma­cje. Do tego celu w QGIS można zas­tosować narzędzia pro­gramu Orfeo Tool­box (OTB). Jest to stwor­zone przez fran­cuską agencję kos­miczną opro­gramowanie do przetwarza­nia obrazów (obsługi­wane m.in. poprzez wty­czkę QGIS) .

Często prob­lem stanowi praw­idłowe uru­chomienia narzędzi OTBQGIS. Aby to zro­bić poprawnie należy zas­tosować poniższe kroki:

UWAGA: aby praw­idłowo gen­erować wyniki za pomocą narzędzi OTBQGIS, trzeba je zapisy­wać na dysku (Zapisz do pliku), pamię­ta­jąc o tym żeby zapisać nazwę pliku wraz z nazwą rozsz­erzenia np. segmentacja.tif, wektoryzacja.shp itp.

Aktu­al­iza­cja: 06.02.2022 r.