Import do QGIS pliku w formacie DWG (AutoCad)

Zdarza się, że ist­nieje potrzeba otwar­cia pliku dwg w opro­gramowa­niu GIS. Ma to miejsce w przy­padku np. mapy zasad­niczej czy mapy w do celów projektowych.

Wtedy z pomocą przy­chodzi pro­gram QGIS, w którym możliwe jest zaim­por­towanie danych z tego rodzaju plików w taki sposób aby zachować infor­ma­cję o obiek­tach i sym­bo­l­ikę zawartą w AutoCAD.

Gen­er­al­nie możli­wości jest kilka, nato­mi­ast zasad­nicza kwestią pozostaje zachowanie danych atry­b­u­towych i sym­bo­l­iki. Najlepiej zro­bić to wyko­rzys­tu­jąc narzędzie do kon­wer­sji ODA File Con­verter a następ­nie wty­czkę QGIS o nazwie DXF Import/​Convert. Pier­wsze po to aby skon­wer­tować plik dwg do for­matu dxf, a drugie po to aby zaim­por­tować plik dxf do QGIS z zachowaniem jego właściwości.

Aktu­al­iza­cja: 22.12.2021 r.