Analizy i modele dostępności transportowej

Wykonu­jemy anal­izy i mod­ele mające na celu określe­nie dostęp­ności trans­portowej (dostęp­ności przestrzen­nej) do danego obiektu lub miejsca z innych obiek­tów (miejsc).

Wykony­wane są w środowisku GIS i dzie­limy je na anal­izy kosztów przemieszcza­niaanal­izy sieciowe.

Anal­iza kosztów przemieszczania

ANAL­IZA KOSZTÓW PRZEMIESZCZA­NIA (cost sur­face analy­sis) polega na wylicze­niu „kosztu” podróży miedzy dwoma dowol­nymi miejs­cami. Oparta jest o ras­trowy for­mat danych – siatka ras­trowa pokrywa cały obszar badań, a każda komórka ras­tra charak­tery­zowana jest przez koszt prze­jazdu przez nią. Tym kosztem może być czas wyrażony w min­u­tach. Zasada dzi­ała­nia metody polega na tym, że zliczany jest sku­mu­lowany czas przemieszcza­nia się do danego miejsca docelowego z każdego dowol­nego miejsca (z każdej komórki rastra) .

Anal­iza sieciowa

ANAL­IZA SIECIOWA (net­work analy­sis) służy do określe­nie dostęp­ności w opar­ciu o istniejącą/​planowaną sieć transportową.

W jej skład wchodzi:

- wyszukanie najkrótszej trasy - czyli znalezienie najkrótszej trasy pomiędzy obiektami
- wyszukanie optymalnej trasy - czyli znalezienie optymalnej trasy pomiędzy obiektami
- wyznaczenie stref zasięgu przestrzennego - czyli wyznaczenie zasięgu z wybranego obiektu na podstawie czasu dojazdu lub odległości
- wyszukanie wybranych obiektów - czyli wyszukanie obiektów położonych w zadanej odległości lub czasie dojazdu,
- wygenerowanie matrycy pochodzenie - przeznaczenie - czyli wygenerowanie macierzy powiązań pomiędzy obiektami
- rozwiązanie problemu komiwojażera - czyli znalezienie najkrótszej trasy, która przechodzi przez wszystkie obiekty dokładnie raz i wraca do obiektu pochodzenia
- stworzenie sieci pomiędzy obiektami - czyli połączenie wszystkich obiektów w sieć

Wpływ na czas przemieszczania

Na czas przemieszcza­nia się mogą wpły­wać różné czyn­niki, które zostaną ujęte w anal­izie. Należą do nich czyn­niki infra­struk­tu­ralne związane z funkcjonowaniem sieci trans­portowej, czyn­niki środowiskowe związane przede wszys­tkim z pokryciem i nachyle­niem terenu oraz czyn­niki społeczno-​gospodarcze – związane z gęs­toś­cią zalud­nienia, rodza­jem zabu­dowy oraz z lokaliza­cją barier dla ruchu (zabu­dowy, linii wysok­iego napię­cia, autostrad, prze­jść granicznych).