Klasyfikacje odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo

Wykonu­jemy klasy­fikacje odcinków dróg. Mają one na celu określe­nie klas ryzyka indy­wid­u­al­nego, jakie ponosi poje­dynczy użytkownik dróg na odcinku drogi oraz klas ryzyka społecznego, określa­jącego poziom bez­pieczeństwa odcinków dróg ze względu na unor­mowaną gęs­tość kosztów wypadków.

Wykonu­jemy je z wyko­rzys­taniem środowiska GIS, a w ich ramach określamy także poziom akcep­tacji ryzyka zagrożeń wypad­kami w celu ustal­e­nia kole­jności pode­j­mowa­nia dzi­ałań napraw­czych na anal­i­zowanych odcinkach dróg.