Analizy geomarketingowe

Przy­go­towane przez nas anal­izy geo­mar­ketingowe wspo­ma­gają pode­j­mowanie decyzji biz­ne­sowych w zakre­sie mar­ketingu, sprzedaży pro­duktu i obsługi klienta. Wykonu­jemy narzędzia, które pozwalają szczegółowo ocenić potenc­jał wskazanego punktu w zakre­sie lokaliza­cji w nim określonej działalności.

Wykonu­jemy kom­plek­sowe bada­nia geo­mar­ketingowe, takie jak:

  • PROG­NOZA POTENC­JAŁU WSKAZANEGO MIEJSCA (PUNKTU ADRESOWEGO) – jest to badanie, które pozwala szczegółowo ocenić potenc­jał wskazanego punktu w zakre­sie lokaliza­cji w nim wybranej działalności.

  • OCENA POTENC­JAŁU WEWNĄTRZ OBSZARU DUŻEGO MIASTA – w zakre­sie lokaliza­cji wybranej dzi­ałal­ności, wraz z wyz­nacze­niem tzw. białych plam. Tego rodzaju badanie wypeł­nia lukę pomiędzy badaniem dla całej Pol­ski, a anal­izami dla wskazanego punktu.

  • OCENA POTENC­JAŁU DLA TERY­TO­RIUM CAŁEJ POL­SKI – w celu szuka­nia opty­mal­nych (mod­e­lowych) lokaliza­cji – chodzi o ocenę wzor­cowych lokaliza­cji, celem szuka­nia lokaliza­cji podob­nych do nich.

  • ANAL­IZA POJEM­NOŚCI (NASYCE­NIA) – pozwala określić „pojem­ność” obszaru w zakre­sie lokaliza­cji w nim kole­jnych wskazanej działalności.

  • CHARAK­TERYSTYKA OBSZARU ODD­ZI­AŁY­WA­NIA – doty­czy charak­terystyki obszaru ciąże­nia (zasięgu rynkowego) – jest mniej złożona od wyżej wymienionych, ale przez to szyb­sza w realizacji.

Kry­te­ria oceny lokalizacji

Sto­su­jemy rożnego rodzaju kry­te­ria oceny lokaliza­cji (kry­te­ria geomer­ketingowe). Ich dobór zależy od wielu czyn­ników takich jak cel anal­izy, jej zasięg, szczegółowość, dostęp­ność danych. Ich pod­stawą są dane – zgro­mad­zone dla wybranego obszaru, przetwor­zone, odpowied­nio zwag­owane i nałożone na siebie.

Narzędzia oceny lokalizacji

Przy­go­towujemy narzędzia pozwala­jące ocenić potenc­jał wskazanego miejsca w zakre­sie lokaliza­cji w nim wybranej działalności.

Wybór zasięgu przestrzen­nego bada­nia zależy od celu i zakresu anal­izy oraz dostęp­ności danych.

  • MIKRO – obe­j­muje lokaliza­cję obiektu i jego bliskie otoczenie.

  • LOKALNY – obe­j­muje uwarunk­owa­nia lokaliza­cji obiektu w skali miejscowości.

  • REGION­ALNY – obe­j­muje uwarunk­owa­nia lokaliza­cji obiektu w skali powiatu lub województwa.

  • KRA­JOWY – obe­j­muje uwarunk­owa­nia lokaliza­cji obiektu w skali kraju.

Tekst opisujący obrazek