Narzędzia prognostyczne oceny lokalizacji

Przy­go­towane przez nas narzędzia pozwalają ocenić potenc­jał wskazanego miejsca w zakre­sie lokaliza­cji w nim wybranej dzi­ałal­ności. Możemy podzielić je na:

  • MOD­ELE PROG­NOS­TY­CZNE – są to narzędzia do pre­cyzyjnej oceny lokalizacji.

Mają zas­tosowanie do oceny nowych (planowanych, roz­pa­try­wanych) lokaliza­cji za pomocą kry­ter­iów wewnętrznych i zewnętrznych. Pro­ponowane są do wyko­na­nia w sytu­acji kiedy wyma­gana jest prog­noza obar­c­zona najm­niejszym błędem.

  • INTERPOLACYJNO-​REGRESYJNE MOD­ELE PROG­NOS­TY­CZNE – są to narzędzia do szy­bkiej i hur­towej oceny lokalizacji.

Mają zas­tosowanie do oceny nowych (planowanych, roz­pa­try­wanych) lokaliza­cji za pomocą kry­ter­iów wewnętrznych i zewnętrznych. Ich zas­tosowanie charak­teryzuje się jed­nak więk­szym błę­dem prog­nozy od wari­antu opty­mal­nego, ponieważ nie wyma­gają wiz­y­tacji w tere­nie. Do ich zalet należy nato­mi­ast krótki czas uzyska­nia infor­ma­cji na temat anal­i­zowanych obiek­tów oraz możli­wość szy­bkiej oceny porów­naw­czej wielu obiek­tów jednocześnie.