Kryteria oceny lokalizacji

Bada­nia geo­mar­ketingowe mają charak­ter wielokry­te­ri­alny. Dobór kry­ter­iów zależy od wielu czyn­ników takich jak m. in. cel anal­izy, jej zasięg, szczegółowość, dostęp­ność danych i usta­lany jest indy­wid­u­al­nie w każdym projekcie.

Rodzaje kry­ter­iów oceny lokalizacji

Spośród kry­ter­iów sto­su­jemy takie jak m. in.:

OCENA POTENC­JAŁU DEMOGRAFICZNEGO Czy w danym miejscu mieszka odpowied­nia liczba ludzi, żeby w nim zlokali­zować Naszą dzi­ałal­ność? Czy stanowią oni Naszą grupę docelową?

Pozwala na określe­nie gęs­tości zalud­nienia obszaru i stanowi skład­ową wielu innych analiz.

OCENA STRUK­TURY DEMOGRAFICZNEJ LUD­NOŚCI Kto w tym miejscu mieszka? Emeryci czy młodzież? Prze­ważają kobiety?

Pozwala na określe­nie kto mieszka na danym obszarze – jak płeć prze­waża, jaki wiek, jaka jest wielkość bezrobo­cia itp. Ocena może mieć różny poziom szczegółowości – zależy od tego czy wyko­rzys­tu­jemy dane komer­cyjne czy ogólnodostępne.

OCENA POTENC­JAŁU EKO­NOM­ICZNEGO Jaka jest wartość towarów i usług, jakie mieszkańcy danego obszaru mogą nabyć w ciągu roku?

Pozwala na określe­nie stop­nia zamożności mieszkańców wybranego obszaru. Stopień zamożności może być charak­tery­zowany przez siłę naby­w­czą lud­ności lub siłę naby­w­czą lud­ności w handlu detal­icznym (dane komer­cyjne), ale także wielkość Pro­duktu Kra­jowego Brutto. Potenc­jał eko­nom­iczny może być określany dla jed­nos­tek pod­sta­wowych anal­izy takich jak np. strefy cza­sowe dojazdu, wyty­powane obszary lokaliza­cji, strefy zamieszka­nia, kierunki napływu, strefy odd­zi­ały­wa­nia itp.

OCENA STOP­NIA PREDYS­POZY­CJI OBSZARU Który obszar jest dla Nas odpowiedni do zainwestowania?

Pozwala na wstępne wyty­powanie obszarów, które nadają się do lokaliza­cji anal­i­zowanego obiektu. Wykony­wana jest na pod­stawie szeregu wskaźników statystyczno-​przestrzennych, po czym wyty­powane obszary pod­dawane są szczegółowej porów­naw­czej z wynikami anal­izy nat­u­ral­nych warunków terenowych i anal­izy użytkowa­nia terenu, oraz z zapisami planów miejscowych.

ANAL­IZA POW­IĄZAŃ FUNKCJON­AL­NYCH Wzdłuż jakich tras warto zlokali­zować działalność?

Pozwala na określe­nie natęże­nia i kierunków codzi­en­nych dojazdów do pracy w regionie, a co z tym idzie na wyty­powanie ciągów komu­nika­cyjnych, którym przemieszczają się ludzie. Pozwala pon­adto na określe­nie, które ośrodki są gen­er­a­torami ruchu, a z których ludzie wyjeżdżają.

ANAL­IZA DOSTĘP­NOŚCI SAMO­CHODOWEJ Czy ludzie stamtąd do Nas dojadą? Czy ma sens tam się reklamować?

Pozwala na określe­nie czasu dojazdu samo­cho­dem do anal­i­zowanego obiektu. W toku dal­szych analiz pozwala na określe­nie stop­nia zamożności każdej strefy cza­sowej. Pon­adto w pow­iąza­niu z Mod­elem Huff’a pozwala na określe­nie liczby kon­sumen­tów w każdej stre­fie cza­sowej, która praw­dopodob­nie przemieści się do danego obiektu w celu sko­rzys­tanie z jego usług/​zakupu towarów.

ANAL­IZA DOSTĘP­NOŚCI PIESZEJ NA TLE DOSTĘP­NOŚCI KONKURENCJI Ile czasu potrze­bują żeby do Nas dojść pieszo? A ile żeby dojść do konkurencji?

Pozwala na określe­nie czasu dojś­cia do Nas i do konkurencji – do kogo klienci mają bliżej, z kim konku­ru­jemy w stre­fie podob­nego czasu dojś­cia, gdzie wys­tępuje kani­bal­iza­cja Naszych usług i usług konkurencji. W toku dal­szych analiz pozwala na pozwala na określe­nie stop­nia zamożności każdej strefy cza­sowej. Pon­adto w pow­iąza­niu z Mod­elem Huff’a pozwala na określe­nie liczby kon­sumen­tów w każdej stre­fie cza­sowej, która praw­dopodob­nie przemieści się do danego obiektu w celu sko­rzys­tanie z jego usług/​zakupu towarów.

ANAL­IZA NAT­U­RAL­NYCH WARUNKÓW TERENOWYCH Czy wyty­powany teren nadaje się do zabu­dowy? Czy jest płaski i skierowany na południe?

Pozwala na określe­nie opty­mal­nych obszarów do lokaliza­cji dzi­ałal­ności pod wzglę­dem nat­u­ral­nych warunków terenowych tj. nachyle­nia, ekspozy­cji, widoczności itp. Jej wyniki zestaw­iane są z wynikami oceny stop­nia predys­pozy­cji obszaru.

ANAL­IZA UŻYTKOWA­NIA TERENU Czy obecne użytkowanie pozwala na lokaliza­cję obiektu? W jakim stop­niu atrak­cyjność lokaliza­cji zależy od sąsiedztwa?

Pozwala na określe­nie opty­mal­nych obszarów do lokaliza­cji dzi­ałal­ności pod wzglę­dem użytkowa­nia. Jej wyniki zestaw­iane są z wynikami oceny stop­nia predys­pozy­cji obszaru.

ANAL­IZA SIECI TRANS­PORTOWEJ Czy jest jakiś dojazd do tej lokaliza­cji? Czy w jej sąsiedztwie jest duży ruch?

Pozwala na określe­nie znaczenia sieci dro­gowej i ori­en­ta­cyjnego natęże­nia ruchu. Poz­woli to stwierdzić w sąsiedztwie, którego ciągu komu­nika­cyjnego warto umieś­cić obiekt, w sąsiedztwie którego warto się reklam­ować, a także która lokaliza­cja będzie miała zapewniony odpowiedni dojazd.

OCENA LICZBY KLIEN­TÓW Ilu mamy klien­tów? Gdzie wys­tępują ich skupiska?

Pozwala na określe­nie gdzie są główne skupiska miejsc zamieszka­nia klien­tów, a gdzie brak takich skupisk, lub w ogóle nie ma klien­tów. W pow­iąza­niu z innymi anal­izami (w pow­iąza­niu z danymi o rozmieszcze­niu i struk­turze lud­ności, z danymi o akc­jach reklam­owych itp.) pozwala na wyjaśnie­nie co jest powo­dem braku klien­tów, a także na określe­nie stop­nia zamożności obszaru, z którego pochodzą klienci.

ANAL­IZA MIEJSC ZAMIESZKA­NIA KLIEN­TÓW Skąd dojeżdżają Nasi klienci?

Pozwala na określe­nie z jakich kierunków przy­jeżdżają nasi klienci, jakimi trasami mogą sie poruszać. W pow­iąza­niu z innymi anal­izami pozwala na wyjaśnie­nie np. dlaczego mimo sprzy­ja­ją­cych warunków klienci z danego obszaru nie korzys­tają z Naszych usług.

ANAL­IZA OBSZARÓW KANI­BAL­IZA­CJI Czy obszary odd­zi­ały­wa­nia Naszych odd­zi­ałów nachodzą na siebie? Gdzie konku­ru­jemy sami ze sobą?

Pozwala na wyz­nacze­nie miejsc gdzie zasięgi odd­zi­ały­wa­nia różnych placówek/​oddziałów tej samej firmy nachodzą na siebie.

OCENA KIERUNKÓW NAPŁYWU POTENC­JAL­NYCH KLIEN­TÓW Gdzie mieszkają Nasi potenc­jalni klienci? Jakie mogą być główne kierunki ich napływu?

Pozwala na określe­nie gdzie mieszkają Nasi potenc­jalni (pożą­dani przez Nas) klienci np. intere­suje Nas nasza grupa docelowa czyli osoby w wieku 1524 lat. W pow­iąza­niu z anal­izą dostęp­ności przestrzen­nej poz­woli określić czy są w stanie do Nas dotrzeć w rozsąd­nym czasie.

POTENCJALNI KLIENCI

OCENA LOKALIZA­CJI NA TLE KONKURENCJI Gdzie jest zlokali­zowana jest Nasza konkurencja?

Pozwala na określe­nie Naszego położe­nia na tle położe­nia obiek­tów konkurencji.

ANAL­IZA POWIERZCHNI SPRZEDAŻOWEJ KONKURENCJI Jaka jest powierzch­nia sprzedażowa konkurencji? Jaki jest jej potenc­jał rynkowy?

Pozwala na określe­nie jaka jest powierzch­nia sprzedażowa konkurencji. W toku dal­szych prac dane te mogą posłużyć jako dane wejś­ciowe do mod­elu Huff’a (mod­elu ciąże­nia kon­sumen­tów do ośrod­ków handlowych).

ANAL­IZA INTEN­SY­WNOŚCI ROZMIESZCZENIA POWIERZCHNI REKLAM­OWEJ Gdzie się najbardziej rekla­mu­jemy? Gdzie powin­niśmy się reklamować?

Pozwala na określe­nie gdzie wys­tępuje duże natęże­nie rozmieszczenia naszej powierzchni reklam­owej. W pow­iąza­niu z innymi anal­izami pozwala na wyty­powanie miejsc gdzie powin­niśmy się reklam­ować bo mieszkają w nich (lub prze­jeżdżają przez nie) Nasi potenc­jalni klienci. Możliwe jest określe­nie stop­nia ich zamożności, struk­tury demograficznej itp.

OCENA OBSZARU OBSŁUGI Jaki mamy obszar obsługi? Czy Nasze odd­zi­ały są odpowied­nio zlokalizowane?

Pozwala na charak­terystykę rozmieszczenia naszych odd­zi­ałów w regionie. W pow­iąza­niu z innymi anal­izami pozwala na opty­mal­iza­cję sieci odd­zi­ałów m. in. na pod­stawie liczby lud­ności, gęs­tości zalud­nienia, dostęp­ności transportowej.

ANAL­IZA POW­IĄZAŃ POMIĘDZY CEN­TRALĄ A ODD­ZI­AŁAMI Jak rozmieszc­zone są Nasze placówki? Jaki jest czas przejazdu/​przejścia pomiędzy Naszą Cen­tralą a oddziałami?

Pozwala na określe­nie pow­iązań pomiędzy cen­tralą a odd­zi­ałami, lub pomiędzy odd­zi­ałami jed­nej firmy. Pozwala także na wyz­nacze­nie najkrót­szych (lub opty­mal­nych) tras przejazdu/​przejścia pomiędzy nimi.

ZASIĘG PRZESTRZENNY ANALIZY:

Przed wyko­naniem anal­izy geo­mar­ketingowej konieczne jest określe­nie zasięgu przestrzen­nego jaki ma mieć anal­iza. Wybór zasięgu przestrzen­nego zależy od celu i zakresu anal­izy oraz od dostęp­ności odpowied­nich danych. Przy wyborze zasięgu przestrzen­nego kluc­zowa jest współpraca z Zamaw­ia­ją­cym, z którym usta­lamy jaki obszar ma być objęty badaniem i na pod­stawie jakich danych anal­iza ma być wykonana.