Cyfryzacja (wektoryzacja) planów miejscowych (mpzp) i studiów

Przy­go­towu­jemy cyfrowe dane planisty­czne (akty planowa­nia przestrzen­nego, APP) zgod­nie z nowymi stan­dar­d­ami tworzenia danych przestrzennych.

Do aktów planowa­nia przestrzen­nego (APP) zal­icza się:

- plany zagospodarowania przestrzennego województwa,
- studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- miejscowe plany odbudowy,
- miejscowe plany rewitalizacji.

Przy­go­towane dane osad­zone zostają w przestrzeni geograficznej – w konkret­nym układzie współrzęd­nych. Dzięki temu ist­nieje możli­wość pow­iąza­nia (nakłada­nia, wspól­nego anal­i­zowa­nia) przy­go­towanych danych z innymi danymi przestrzen­nymi, ale także ich udostęp­nienia w ramach sys­temu infor­ma­cji przestrzennej.

Wykony­wane prace zgodne są ze znow­eli­zowaną Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowa­niu i zagospo­darowa­niu przestrzen­nym oraz Roz­porządze­niem Min­is­tra Roz­woju, Pracy i Tech­nologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzen­nych oraz metadanych w zakre­sie zagospo­darowa­nia przestrzen­nego.