Inwentaryzacje terenowe

Wykonu­jemy inwen­taryza­cje terenowe z wyko­rzys­taniem pro­fesjon­al­nego sprzętu i oprogramowania:

inwentaryzacja

Wynikiem inwen­taryza­cji jest:

  • baza danych w posta­cie warstw GIS i/​lub arkuszy kalku­la­cyjnych (plików excela),
  • mapa z lokaliza­cją obiek­tów (w formie elek­tron­icznej lub drukowanej, może być wielkoformatowa),
  • doku­men­tacja fotograficzna,
  • raport opisowy.

Przykłady przeprowadzanych inwen­taryza­cji, m.in.: